Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Stoláriková, Zuzana: Žalovanie a hierarchia – etnografická Analýza


Anotácia: Žalovanie a hierarchia v detskej vrstovníckej skupine – etnografická analýza. Predškolské deti majú tendenciu organizovať svoje skupiny do veľmi dobre zadefinovanej hierarchie. Žalovanie, ako pozorovateľnú formu klebiet, využívajú ako nástroj na trestanie neprijateľného správania. Zároveň však predstavuje stratégiu dominantných detí, prostredníctvom ktorej obraňujú spoločenské zdroje. Niektoré výskumy však naznačujú, že dominantní jednotlivci sú častejšie predmetom klebiet. Príspevok si preto kladie za cieľ overenie nasledujúceho výskumného predpokladu: Menej dominantní jednotlivci využívajú žalovanie na viac dominantných členov skupiny s cieľom oslabenia ich povesti v detskej vrstovníckej skupine. Výsledky naznačujú, že cieľom žalovania menej dominantných detí je nielen oslabenie reputácie tých detí, ktoré sú v hierarchii na vyššej alebo relatívne vysokej pozícii, ale aj to, že vytvárajú pritom koalície.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 22-39

Kľúčové slová: dominancia; sociálna hierarchia; žalovanie; klebety; agonistické správanie

Tattling and Hierarchy – Ethnographic Analysis. Abstract: Preschool children tend to organize their groups in very well defined hierarchy. Children use tattling, which is an observable form of gossip, as a tool to punish unacceptable behavior. However, it is also a strategy of dominant children to protect common resources. On the other hand, other studies suggest dominant individuals are the subject of gossip more frequently. This study aims to verify following hypothesis: Less dominant individuals use tattling to weaken the reputation of more dominant individuals in their common children peer group. The results suggest the tattling goal of less dominant children really is to weaken the reputation of those children who are higher in the hierarchy, but it is used to create coalitions also.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 22-39)

Key words: : dominance; social hierarchy; tattling; gossip; agonistic behavior

Stiahnuť celý článok v PDF