Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (4) Diskusia / Discussion

Ondrejkovič, Peter: Mládež alebo mladá generácia? Zostane mládež iba pojmom krásnej literatúry?

Anotácia: Teoretické diskusie v sociológii mládeže sa čoraz viac zameriavajú na to, ako chápať spoločenské zmeny, umiestňovať mládež ako produkt sociálnych zmien, alebo okolo konceptov, ako je neskorá modernita a koncept generácie a mládeže. Tieto diskusie vyvolali otázky o tom, ako prekonceptualizovať koncepcie mládeže a dospelosti a širšie časové úseky, ktoré formujú skúsenosti mládeže s výzvou na permanentný výskum medzigeneračných vzťahov, vrátane jeho explanácie a z nej vyplývajúci „mesage“ decíznym orgánom, so snahou o prekonanie priepasti medzi doterajšími prístupmi a prístupmi pomocou konceptu „generácie“.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 4: 228-240

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Mládež alebo mladá generácia? Zostane mládež iba pojmom krásnej literatúry?

Ondrejkovič, Peter: Teórie socializácie v sociológii výchovy

Anotácia: Sociológia výchovy (angl. sociology of education, nem. Erziehungssoziologie, fr. sociologiie de l´éducation) predstavuje jednu z najmladších sociologických disciplín, ktorá sa zaoberá sociologickými aspektami výchovy a jej miestom a úlohou v spoločnosti. Práve preto predstavuje disciplínu, ktorá sa nezaobíde bez riešenia otázok socializácie, ktorá patrí k jej kľúčovým kategóriám.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 186-197

Stiahnuť celý článok v PDF

14 júla, 2020   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Teórie socializácie v sociológii výchovy

Guričanová, Dana: Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte

Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou rodovo vyváženého jazyka z lingvistického hľadiska. Na konkrétnych príkladoch ukazuje riziká mechanického dopĺňania ženského pendantu bez adekvátnych štylistických úprav.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 108-111

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Guričanová, Dana: Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte

Temiaková, Dominika: Aktuálne témy občianskeho vzdelávania dospelých

Anotácia: Občianske vzdelávanie ako jeden z druhov vzdelávania dospelých zastáva v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Rozvíja občianske sebauvedomenie a slobodu, odolnosť voči manipuláciám a frustrácii z diania v spoločnosti, je tiež prevenciou extrémizmu. Ak má byť účinné a efektívne, svojou povahou a charakterom si vyžaduje, aby bolo realizované neobmedzene, aj ako neoddeliteľná súčasť ďalšieho vzdelávania, a zároveň musí byť určené a dostupné všetkým skupinám obyvateľstva bez rozdielu. Príspevok sa venuje vybraným charakteristickým črtám občianskeho vzdelávania dospelých, obsahovému zameraniu a stručnému náčrtu inštitucionálneho zabezpečenia občianskeho vzdelávania v Českej republike a v Nemecku.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 58-64

Kľúčové slová: občianske vzdelávanie, dospelí, význam, obsah a témy občianskeho vzdelávania dospelých

Current topics of adult civic education. Civic education as one of the types of adult education plays an irreplaceable role in society. It develops civic self-awareness and freedom, resilience to manipulation and frustration in society, as well as preventing extremism. If it is to be effective and efficient, it, by its nature and nature, requires that it be carried out indefinitely, as an integral part of further education, and at the same time it must be identified and accessible to all groups of the population without delay. The paper deals with selected characteristic features of adult civic education, its content and brief outline of institutional provision of civic education in the Czech Republic and Germany.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 58-64)

Key words: civic education, adult, importance, content and topics of adult civic education.

Stiahnuť celý článok v PDF

8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Temiaková, Dominika: Aktuálne témy občianskeho vzdelávania dospelých

Zelinová, Zuzana: Je sokratovská výchova aktuálna aj v súčasnosti?


Anotácia: Napriek tomu, že Sokrates sa preslávil tvrdením „viem, že nič neviem“, je považovaný za jedného z najväčších morálnych učiteľov všetkých čias. Jeho netradičné vychovávateľské umenie spočívalo v tom, že svojich žiakov viedol k rovnakému poznaniu – t.j. k tomu, aby dosiahli „vedomú nevedomosť“, ktorá ich oslobodzovala od nepravdivých mienok a približovala k areté. Dôležitú súčasť sokratovskej výchovy predstavovala vzájomná priateľská láska. Hlavným cieľom predkladanej štúdie je poukázať na využitie a aplikáciu sokratovskej paideie v súčasnosti, teda snaha zodpovedať otázku: Je sokratovská výchova aktuálna aj v súčasnosti?

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 223-232

Kľúčové slová: sokratovská paideia, pôrodnícke umenie, elenchos, dialóg, Platón

Is Socratic Education Still Actual? Although Socrates is famous for saying „I know that I know nothing“, he is considered one of the greatest moral teachers of all time. By his uncoventional educational art led his students to the same knowledge – to achieve a „conscious ignorance“ that freed them from false beliefs and helped them to acquire aretê. An important part of Socratic education was mutual friendly love. The main aim of this paper is to point out the use and the application of Socratic paidea today by answering the question: Is Socratic education still actual?

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 223-232)

Key words: Socratic paideia, maieutic art, elenchus, dialogue, Plato.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Zelinová, Zuzana: Je sokratovská výchova aktuálna aj v súčasnosti?