Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (4) Diskusia / Discussion

Alföldyová, Ingrid, Ficek, Tomáš: Komparácia výsledkov žiakov z matematiky v rámci testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v roku 2016 podľa vyučovacieho jazyka

Anotácia: V školskom roku 2015/2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a vyučovacích jazykov. Na základe analýzy výsledkov žiakov z matematiky sme zistili rozdiely z hľadiska vyučovacieho jazyka, pričom aj vzhľadom na počty žiakov tieto rozdiely neboli vecne významné. V príspevku chceme stručne predstaviť históriu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky, ciele testovania a taktiež výsledky žiakov z matematiky podľa vyučovacieho jazyka v roku 2016. Súčasťou príspevku je komparácia výsledkov žiakov z obcí so zmiešaným obyvateľstvom podľa vyučovacieho jazyka z viacerých hľadísk.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 4: 226-241

Kľúčové slová: Testovanie 5, NR testy, celková priemerná úspešnosť z matematiky, vyučovací jazyk.

Differences in the mathematics achievement of 5th graders according the language of instruction in Slovakia (based on the data from national test in 2016). In the school year 2015/2016 the National Institute for Certified Educational Measurements carried out the national, countrywide testing from mathematics and educational languages of the 5th grade pupils at primary schools. On the basis of analysis of results in mathematics we detected differences as regards the educational language. However, as regards the number of pupils, the differences were not considerable. In the paper we want to briefly introduce the history of national testing of the 5th grade pupils from mathematics, goals of testing and results of pupils in mathematics according to educational languages in 2016. The paper includes a comparison of the results of pupils who are living in multilingual regions according to educational languages.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No. 4: 226-241)

Key words: : The 5th grade testing, NR tests, average rate of success in mathematics, average educational language

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Alföldyová, Ingrid, Ficek, Tomáš: Komparácia výsledkov žiakov z matematiky v rámci testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v roku 2016 podľa vyučovacieho jazyka

Bagalová, Ľubica – Bizíková, Ľubica: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií

Anotácia: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií. Článok prináša prehľad vybraných experimentálne overených projektov zameraných na pedagogické inovácie. Aktuálne reaguje na možnosť implementácie experimentálne overených a schválených pedagogických inovácií, ktorá je zakotvená v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch, vstupujúcich do platnosti v roku 2015. Poskytuje pedagogickej verejnosti informácie o overených projektoch, inšpirácie a príklady dobrej praxe, čím prispieva k diseminácii overených vyučovacích metód a inovačných edukačných programov. Sumarizuje výstupy projektov, ktoré možno implementovať do škôl.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 103-126

Kľúčové slová: experimentálne overovanie, pedagogické inovácie, legislatívne prostredie, výstupy a implementácia overených inovácií, experimentálne overené projekty

About the Experimental Verification of Pedagogical Innovations. The paper provides an overview of the selected experimentally verified projects focused on educational innovations. It responds to the possibility of implementing the experimentally verified and approved educational innovation; this possibility is defined in the innovative State educational programs, which entered into force in 2015. Teachers and other educational experts are presented information about the verified projects, as well as inspiration and examples of good pedagogical practice. This way it contributes to dissemination of the verified teaching methods and innovative educational programs. The paper also offers a summary of the project outcomes, which can be implemented in schools.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 103-126)

Key words: : experimental verification, pedagogical innovations, legislative environment, outputs and implementation of verified innovations, experimentally verified projects

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016   Komentáre vypnuté na Bagalová, Ľubica – Bizíková, Ľubica: O experimentálnom overovaní pedagogických inovácií

Medveďová, Romana: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole

Anotácia: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole. Príspevok sa zaoberá využívaním digitálnych technológií v škole a ich možnostiach pri zvyšovaní sociálnej inklúzie žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia. Cieľom je identifikovať možnosti a potenciál využívania digitálnych technológií pri vzdelá-vaní sociálne znevýhodnených žiakov, ktorí dosahujú horšie výsledky v škole ako ich rovesníci z majority. Taktiež sme sa pokúsili na príklade jednej slovenskej základnej školy empiricky zistiť, ako k týmto technológiám pristupujú a využívajú ich učitelia na škole s veľkým počtom sociálne vylúčených detí, ďalej aké sú ich digitálne zručnosti a prístup k technológiám v škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 127-138

Kľúčové slová: digitálna inklúzia, e-inklúzia, sociálna inklúzia, žiaci zo sociálne vylúčeného prostredia, digitálne technológie

Social Inclusion through Digital Technologies in the School. This paper deals with using of digital technologies in schools and their opportunities in enhancing social inclusion of pupils from socially excluded communities. The aim is to identify opportunities and potential by using the digital technologies in education of social disadvantaged students, who are performing less well in school than their peers from the majority. Furthermore based on one Slovak elementary school we tried empirically determine how are these technologies perceived among the teachers in school with high number of socially excluded children and what are their digital skills and access to technologies in their school.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2:127-138)

Key words: : digital inclusion, e-inclusion, social inclusion, pupils from socially excluded communities, digital technologies.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 18, 2016   Komentáre vypnuté na Medveďová, Romana: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole

Bánovčanová, Zuzana – Krajčovičová, Lucia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou

Anotácia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou. Príspevok sa zaoberá pohľadom matiek na adaptáciu dieťaťa na základnú školu, na spôsoby a obsah prípravy dieťaťa na ZŠ. Nielen dieťa prijíma novú rolu žiaka, školáka, ale aj rodičia (v našom prípade len matky) prijímajú nové povinnosti a zodpovednosti, ktoré s prechodom dieťaťa na základnú školu súvisia. Naším zámerom je opísať rôzne prístupy matiek podľa stupňa ich dosiahnutého vzdelania k príprave ich dieťaťa na tento prechod, na čo najplynulejšiu adaptáciu. Vychádzame pritom z obdobných štúdií autorov z česko-slovenského prostredia, ktoré ukazujú rôznosť prístupov matiek s vysokoškolským a nižším vzdelaním k výberu školy, či k príprave na ňu. V našom prípade opisujeme niektoré postupy a stratégie takýchto matiek, ktoré sú rôzne najmä v neskorších mesiacoch školovania, avšak všetky matky v našom výskume prenechávajú prípravu dieťaťa na školu vo veľkej miere na materskej škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 40-53

Kľúčové slová: materská škola; základná škola; vzdelanie matiek; adaptácia, príprava

The Primary School Adaptation from the Perspective of Mothers with Different Educational Level. The contribution is dealing with a view of mothers on adaptation of the child to the primary school. Not only a child is accepting a new role of a pupil (schoolboy, schoolgirl), but parents are also accepting new duties and responsibilities which are connected to the change of a child starting a primary school. Our intention is to describe different approach of mothers, depending on their level of education, for the preparation of their child for this change to the most continuous adaptation. Our outcome is coming from analogous studies of authors from Czech-Slovak environment, which shows the diversity of approaches of mothers with higher education and lower education to the choice of school and preparation to it. In our case we describe some proceedings and strategies of these mothers, which are diverse especially in the late months of schooling, however, all mothers in our research leave the preparation of a child for school to a high extent to the nursery school.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 40-53)

Key words: : nursery school, primary school, education of mothers, adaptation, preparation

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2016   Komentáre vypnuté na Bánovčanová, Zuzana – Krajčovičová, Lucia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou

Sedliaková, Iveta: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008

Anotácia: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-lávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stal pre materské školy zlomovým, v zmysle nových požiadaviek na učiteľa v jeho práci. U učiteľa predprimárneho vzdelávania sa zmenili povinnosti, novinkou sa stala tvorba kurikulárnych dokumentov, ciele sa začali operacionalizovať, pri plánovaní sa začala používať nová terminológia atď. Reforma školského kurikula priniesla tzv. dvojúrovňový model koncipovania obsahu vzdelávania a učitelia tak po prvýkrát získali autonómiu pre tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov, čo v tom období za šťastnú voľbu nemožno ani len náhodou považovať. Celé spustenie reformy a realizácia výchovy a vzdelávania podľa dvojúrovňového modelu vzdelávania bolo totiž mnohými odborníkmi a učiteľmi kritizované. Učitelia boli demotivovaní, dezorientovaní a nespôsobilí v napĺňaní povinností, v strese, psychicky i fyzicky vyčerpaní, teda o pozitívnych dôsledkoch nebola takmer reč. Podľa viacerých výskumov, spomenutých v nasledujúcom texte, majú zmenené pracovné podmienky, zmena v externe definovaných pravidlách, či negatívne prežívanie týchto zmien vplyv na premenu identity. Cieľom uvedeného príspevku je vzbudiť podnet preskúmať doposiaľ nepoznanú novú identitu učiteľa vplyvom reformy z roku 2008. Uvedený príspevok bude predstavený v 3 rovinách. Prvá sa venuje popisu dôsledkov reformy z roku 2008 u učiteľa predprimárneho vzdelávania, druhá objasňuje pojem identita v kontexte uvedeného príspevku a predstavuje výskumy z oblasti premeny identity učiteľa. Tretia rovina sa za-oberá konštatovaním o premenách identity učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy z roku 2008.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 281-293

Kľúčové slová: učiteľ, materská škola, reforma školstva, nové požiadavky, identita

Unknown Identity of a Pre-primary Education Teacher as a Consequence of the School Reform from 2008. The Education Law no. 245/2008 Collection of Laws on education and on amendments to some acts became a turning point for kindergarten, in the light of new requirements for teacher in his work. In pre-primary education teachers have changed responsibilities has become a new creation of curricular documents, the goals started to operationalize, the planning has started using a new terminology etc. The reform of the school curriculum has brought two-level model designing the curriculum and the teachers for the first time gained autonomy for creating their own school educational programs, which at that time was not good point. The whole start of the reform and implementation of education and training according to the two-level model of education wasc riticized by many experts and teachers. Teachers were discouraged, disoriented and incapacitated in fulfilling obligations under stress, mentally and physically exhausted, that the positive consequences was not nearly speech. According to several studies, mentioned in the following text, they have changed working conditions, change in the externally defined rules or adversely affect the survival of these changes on the transformation of identity. The aim of this contribution is to arouse the initiative to examine unprecedented new identity of teacher impact of the reform of 2008. The contribution will be presented in three levels. The first is devoted to the description of the consequences of the reform of the 2008 teacher at pre-primary education, the second clarifies the concept of identity in the context of this contribution is a research in the field of transformation of identity teacher. The third level deals with finding the identity transformations of pre-primary teachers following the reform of 2008.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 281-293)

Key words: : teacher, kindergarten, school reform, new requirements, identity

Stiahnuť celý článok v PDF

október 15, 2015   Komentáre vypnuté na Sedliaková, Iveta: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008