Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ondrejkovič, Peter: Autoregulácia učenia ako módna paradigma?


Anotácia: Autoregulácia učenia ako módna paradigma? Príspevok polemizuje so súčasnou vlnou skúmania autoregulácie učenia v pedagogike. Pritom uvádza extrémny dôraz na racionalitu, absenciu poznatkov o vnútorne riadenom človeku, ale aj opomínanie otázok identity vo vzťahu k autoregulácii. V závere vyslovuje pochybnosti o validite súčasne používaných nástrojov výskumu autoregulácie učenia.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 4: 303-315

Kľúčové slová: autoregulácia, racionalita, identita, validita

Self-Directed Learning as a Fashion Paradigm? This paper argues against the current wave of examining self-regulated learning. Mentions the extreme emphasis on rationality, lack of knowledge about the internal management of human, but also lack of a sense of identity issues in relation to self-regulation. In conclusion, expressed doubts about the validity of the currently used research tools self-regulated learning.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5, č. 4: 303-315

Key words: self-directed learning, rationality, identity, validity

Stiahnuť celý článok v PDF