Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Sedliaková, Iveta: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008


Anotácia: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-lávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stal pre materské školy zlomovým, v zmysle nových požiadaviek na učiteľa v jeho práci. U učiteľa predprimárneho vzdelávania sa zmenili povinnosti, novinkou sa stala tvorba kurikulárnych dokumentov, ciele sa začali operacionalizovať, pri plánovaní sa začala používať nová terminológia atď. Reforma školského kurikula priniesla tzv. dvojúrovňový model koncipovania obsahu vzdelávania a učitelia tak po prvýkrát získali autonómiu pre tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov, čo v tom období za šťastnú voľbu nemožno ani len náhodou považovať. Celé spustenie reformy a realizácia výchovy a vzdelávania podľa dvojúrovňového modelu vzdelávania bolo totiž mnohými odborníkmi a učiteľmi kritizované. Učitelia boli demotivovaní, dezorientovaní a nespôsobilí v napĺňaní povinností, v strese, psychicky i fyzicky vyčerpaní, teda o pozitívnych dôsledkoch nebola takmer reč. Podľa viacerých výskumov, spomenutých v nasledujúcom texte, majú zmenené pracovné podmienky, zmena v externe definovaných pravidlách, či negatívne prežívanie týchto zmien vplyv na premenu identity. Cieľom uvedeného príspevku je vzbudiť podnet preskúmať doposiaľ nepoznanú novú identitu učiteľa vplyvom reformy z roku 2008. Uvedený príspevok bude predstavený v 3 rovinách. Prvá sa venuje popisu dôsledkov reformy z roku 2008 u učiteľa predprimárneho vzdelávania, druhá objasňuje pojem identita v kontexte uvedeného príspevku a predstavuje výskumy z oblasti premeny identity učiteľa. Tretia rovina sa za-oberá konštatovaním o premenách identity učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy z roku 2008.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 281-293

Kľúčové slová: učiteľ, materská škola, reforma školstva, nové požiadavky, identita

Unknown Identity of a Pre-primary Education Teacher as a Consequence of the School Reform from 2008. The Education Law no. 245/2008 Collection of Laws on education and on amendments to some acts became a turning point for kindergarten, in the light of new requirements for teacher in his work. In pre-primary education teachers have changed responsibilities has become a new creation of curricular documents, the goals started to operationalize, the planning has started using a new terminology etc. The reform of the school curriculum has brought two-level model designing the curriculum and the teachers for the first time gained autonomy for creating their own school educational programs, which at that time was not good point. The whole start of the reform and implementation of education and training according to the two-level model of education wasc riticized by many experts and teachers. Teachers were discouraged, disoriented and incapacitated in fulfilling obligations under stress, mentally and physically exhausted, that the positive consequences was not nearly speech. According to several studies, mentioned in the following text, they have changed working conditions, change in the externally defined rules or adversely affect the survival of these changes on the transformation of identity. The aim of this contribution is to arouse the initiative to examine unprecedented new identity of teacher impact of the reform of 2008. The contribution will be presented in three levels. The first is devoted to the description of the consequences of the reform of the 2008 teacher at pre-primary education, the second clarifies the concept of identity in the context of this contribution is a research in the field of transformation of identity teacher. The third level deals with finding the identity transformations of pre-primary teachers following the reform of 2008.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 281-293)

Key words: : teacher, kindergarten, school reform, new requirements, identity

Stiahnuť celý článok v PDF