Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Baranovská, Andrea – Petlák, Erich: Stres v práci učiteľa asyndróm vyhorenia (Jana Hanuliaková)


Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 129 s. ISBN 978-80-8168-450-0

Pojem stres sa stal súčasťou každodenných situácií. Používame ho v kontexte práce, života, vzťahov, zdravia, životného štýlu, ale aj školy. Stres je tak integrálnou súčasťou našich životov. Problematika stresu, jeho účinky a dopady sa tak stáva vysoko aktuálnou otázkou odbornej verejnosti. Odborná literatúra zdôrazňuje, že je potrebné vnímať stres z pozitívneho i negatívneho hľadiska. Zatiaľ kým pozitívny stres (eustres) nás motivuje do činnosti, k podávaniu lepších výkonov, vedie nás k prekonávaniu prekážok, negatívny stres (distres) má závažné nežiaduce následky v oblasti mentálnej, emocionálnej, ale aj fyzickej. Ako uvádzajú autori monografie ,,najčastejšou skupinou ľudí, ktorí sú spájaní so stresom sú učitelia“. Požiadavky na prácu učiteľov, ktorí sú v každodennom kontakte so žiakmi si vyžadujú využívanie mnohých pedago-gicko-didaktických kompetencií. Počnúc komunikáciou, schopnosťou motivo-vať žiakov, konštruktívnym hodnotením, manažovaním života žiakov v škole a mnohých ďalších.

Stiahnuť celý článok v PDF