Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danek, J.: Pedagogická komunikácia na vysokej škole (Július Matulčík)


Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014, 128 s. ISBN 978-80-8105-614-7

Pedagogická komunikácia ako špecifický druh sociálnej komunikácie je stálym predmetom záujmu odborníkov z oblasti teórie i praxe výchovy a vzdelávania. Je významným prostriedkom rozvoja osobnosti, pomocou ktorého sa dosahujú ciele vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.

K pedagogickej komunikácii sa často pristupuje najmä z hľadiská jej uplatňovania v školskom prostredí a to hlavne na základných a stredných školách. V odborných publikáciách sa zriedkavejšie stretávame s jej spracovaním na podmienky výchovy a vzdelávania mimo školy – v mimoškolských zariadeniach, či v rodine. Menšia pozornosť sa venuje aj pedagogickej komunikácii vo vysokoškolskom prostredí. Preto treba privítať vydanie publikácie Pedagogická komunikácia na vysokej škole Jána Daneka, profesora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Stiahnuť celý článok v PDF