Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Jarkovská, Lucie: Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (Katarína Minarovičová)


Praha – Brno: SLON a Masarykova univerzita, 2013. 195 s. ISBN 978-80-7419-119-0, ISBN 978-80-210-6098-2

Otázkam spojeným so sexuálnou výchovou a rodovou rovnosťou sa v mediál-nom priestore venovala v poslednom období na Slovensku väčšia pozornosť najmä zo strany rodičov, predstaviteľov cirkví a časti odborníkov z oblasti psychológie. Menej však zaznievali hlasy práve z pedagogickej odbornej obce. Publikácia Gender před tabulí predstavuje prínos do odbornej diskusie o rodovej problematike v školskom prostredí. Autorka Lucie Jarkovská je sociologička, ktorá sa od roku 1999 venuje problematike rodu vo vzdelávaní a to prakticky aj teoreticky. Je autorkou informačnej brožúry Rovné příležitosti chlapců a dívek ve vzdělávaní, spoluautorkou publikácie pre učiteľky/učiteľov, študentky/študentov pedagogických fakúlt Gender ve škole.

Stiahnuť celý článok v PDF