Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lukášová, Hana: Kvalita života dětí a didaktika (Magdaléna Marešová)


V ČČeské republice je od roku 2004 legislativně ukotveno pojetí edukace zalo- žené zejména na osobnostně sociálním a mravním rozvoji. V dikci školského zákona je mezi tzv. obecnými cíli vzdělávání na prvním místě uveden „… rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v prů- běhu celého života.“ Následné kurikulární dokumenty na státní úrovni (rám- cové vzdělávací programy) potvrdily toto pojetí edukace, když závazně stano- vily pro jednotlivé stupně vzdělávání kompetenční cíle.

Stiahnuť celý článok v PDF