Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav – Krošlák, Stanislav: Dve školy demokracie (Polačková, Anna)


V súčasnej rozvíjajúcej sa demokratickej societe, v ktorej sú vytvorené rela- tívne vhodné podmienky na to, aby sa aktívna účasť občanov na správe verej- ných záležitostí plnohodnotne prejavila, dochádza, paradoxne, k opačnému javu. Máme možnosť sledovať deficitné prejavy demokracie vo forme čoraz väčšej apatie obyvateľstva sa akýmkoľvek spôsobom podieľať na celo- spoločenskom dianí. A keďže v procese socializácie človeka zohráva dôležitú úlohu vek, je dôležité vštepovať pozitívne návyky, podporujúce participáciu, už v mladosti, aby sme sa od tohto nelichotivého trendu postupne odvracali.

Stiahnuť celý článok v PDF