Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Matulčík, Július (ed).: ACTA ANDRAGOGICA 6. (Ivana Poláková)


Matulčík, J. (ed).: ACTA ANDRAGOGICA 6. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (monografický zborník na tému Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých). Bratislava, 2018. 322 s. ISBN 978-80-2234587-3.

Je dobrou tradíciou na renomovaných vysokých školách vydať vecný „odpočet“ svojej vedecko-výskumnej práce formou recenzovaných vedeckých zborníkov, ktokoré prinášajú aktuálne výsledky z končiacich výskumných projektov. Takouto publikáciou je aj ACTA ANDRAGOGICA 6, ktorá je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých.

Stiahnuť celý článok v PDF