Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)


Szeged: Belvedere Meridionale, 2017. 174 s. ISBN 978-615-5372-72-8 (print). ISBN 978-615-5372-73-5 (online).

Sociálny kontext výchovy je možné vidieť v rovine podmienok bezprostredne pôsobiacich (v rodine, škole a mimoškolskej, záujmovej činnosti), ako aj v rovine podmienok vyskytujúcich sa v širšom prostredí (miesto bydliska, kraj) a v rovine celospoločenskej. Osobnosť jedinca sa rozvíja pod vplyvom rôznych sociokultúrnych determinantov, z ktorých dominantné postavenie má prostredie rodiny a školy. I keď primárny vplyv na formovane osobnosti dieťaťa má rodina, škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia nadväzuje na jej pôsobenie a vhodným spôsobom ho dopĺňa.

Stiahnuť celý článok v PDF