Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pisoňová, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov (Adriana Nagyová)


Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 228 s. ISBN 978-80-223-3621-5

Autori kapitol: Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD., prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc., Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., PhDr. Václav Trojan, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD., doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., Ing. Eva Tóblová, PhD., doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Mgr. Zuzana Sitášová, PhD.

Vysokoškolskú učebnicu Školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov možno z hľadiska kvality, zloženia autorského kolektívu a svojho zamerania považovať za jedinečnú svojho druhu v Slovenskej a zároveň v Českej republike. Sprievodným znakom kvality je dôsledná analýza vzdelávacích potrieb riaditeľov škôl na Slovensku, výsledky ktorej boli autormi konfrontované s Opisom študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov. Jeho podstatou je konkretizovanie jadra vedomostí budúcich pedagógov a potenciálnych vedúcich pedagogických zamestnancov, medzi ktoré sa zaraďujú i vedomosti v problematike orientujúcej sa na jednotlivé oblasti školského manažmentu. Študijný materiál preto svojim zameraním reálne zohľadňuje požiadavky, a je určený najmä vysokoškolským študentom v rámci ich pregraduálnej učiteľskej prípravy, taktiež aj na účely funkčného vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania budúcich vedúcich pedagogických zamestnancov.

Stiahnuť celý článok v PDF