Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Sejčová, Ľuboslava: Dieťa ako obeť násilia (Silvia Dončevová)


Publikácia má svoju konkrétnu cieľovú skupinu, vysokoškolských študentov a študentky (primárne v študijnom odbore pedagogika). Nasvedčuje tomu nielen cieľ autorky (špecializujúcej sa na pedagogické poradenstvo) sprístupniť problém násilia páchaného na deťoch študentom/študentkám čo možno naj-komplexnejšie (hoci, ako priznáva samotná autorka, túto problematiku je nutné vnímať ako interdisdiplinárnu), ale aj štruktúra publikácie. S ohľadom na cieľovú skupinu prijímateľov/prijímateliek ide totiž o nenáročnú a viac menej zrozumiteľnú líniu rozpravy o tom:

  • čo hovorí o obetiach násilia kriminológia (trestnoprávna legislatíva),
  • aké sú prostredia, kde je násilie na deťoch páchané,
  • ako spoločnosť vníma deti ako obete násilia v minulosti a súčasnosti,
  • ako sa na dieťa ako obeť akejkoľvek formy násilia pozerá veda,
  • aké sú rizikové faktory vzniku násilia páchaného na dieťati či mladistvom a jeho následky, v závislosti od formy násilia,
  • že aj šikanovanie (násilie v školskom prostredí) je závažnou formou násilia páchaného na dieťati,
  • čo znamená prevencia (z výchovno-vzdelávacieho hľadiska) pre zlepšova-nie stavu tejto problematiky u nás.

Stiahnuť celý článok v PDF