Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

VAŠAŠOVÁ, Zlata, KALISKÁ, Lada, ŽITNIAKOVÁ GURGOVÁ, Beata, PETRÍK, Štefan: Psychológia učenia dospelých (Lucia Pašková )


Banská Bystrica: Belianum, 2016. 152 s. ISBN 978-80-557-1113-3

Slovenskí autori pôsobiaci na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa orientujú predovšetkým na oblasť pedagogickej, ontogenetickej a sociálnej psychológie s prienikom do pracovnej a školskej psychológie. Predkladaná publikácia je akousi snahou osloviť a vyzvať čo najviac ľudí k celoživotnému vzdelávaniu. Je určená nie len tým, ktorí majú problém uplatniť sa v spoločnosti, či na trhu práce, ale všetkým, ktorí cítia potrebu prehĺbiť, alebo rozšíriť si svoju odbornosť, prípadne rozvinúť svoje poznanie o niečo nové. Odborná monografia prináša základné informácie o špecifikách procesu ľudského učenia.

Stiahnuť celý článok v PDF