Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Veteška, Jaroslav: Kompetence ve vzdělávání dospělých (Beáta Balogová)


Otázky kompetencií sú rezonujúcou tému dnešnej vedeckej diskusie ako ústredného problému epistemológie vedy, v tomto prípade andragogiky. Jaro-slav Veteška vo svojej vedeckej monografii realizuje (vyjadrené popperovsky) „racionálnu diskusiu“ aplikovaním metódy jasného vymedzenia problému a kritického skúmania rozličných predkladaných riešení. Spolu s Popperom chcem zdôrazniť slová „racionálna diskusia“ a „kritické skúmanie“, ktoré autor v plnej miere naplnil, výsledkom čoho je logická analýza trojdimenzionálneho spektra problematiky: kompetencií – vzdelávania – a dospelého jedinca. Autor si plne uvedomil fakt, že k epistemológii môžeme pristupovať z dvoch strán, jednak ako k bežnému poznávaniu, teda poznávaniu zdravým rozumom, alebo ako k problému vedeckého poznávania. Vyberá si v širšej miere priestor pre vedecké a to mu pomohlo vidieť viac, hlbšie a zároveň prispieť k pokroku.

Stiahnuť celý článok v PDF