Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Zormanová, Lucie a kol.: Didaktika dospelých (Petronela Lauková)


Praha: Grada, 2017. 223 s. ISBN 978-80-271-0051-4

Vzdelávanie v produktívnom veku zohráva v súčasnosti významné miesto. Predstavuje dôležitý determinant individuálneho ale i celospoločenského rozvoja, čo si vyžaduje sústavný rozvoj didaktickej teórie. V odbornej andragogickej literatúre sa stretávame často s rozličnou interpretáciou didaktických pojmov, časté anglicizmy bez poznania odborného, andragogického kontextu mnohokrát sťažujú dorozumievanie.

Stiahnuť celý článok v PDF