Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 1, číslo 1.

Dve etapy vedeckého života pedagogickej komunity na Slovensku po roku 1989

Na pozvanie Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV sa uskutočnila konferencia “Veda a vedecké spoločnosti na Slovensku po roku 1989” (23. novembra 2009 v Bratislave). Toto podujatie sa stalo súčasťou bohatého spektra spomienok aktérov, pripravujúcich a realizujúcich sociálnu zmenu pred dvadsiatimi rokmi, označovanú ako “nežná” revolúcia. Organizátori podujatia vychádzali z predpokladu, že významný historický zlom inšpiruje aj vedeckú komunitu a vedecké spoločnosti, aby spoločne reflektovali svoju úlohu v uplynulých zmenách a súčasne objasnili svoje poslanie a možnosti formovania vedeckého potenciálu Slovenska v novom európskom rámci.

Pohľad na uplynulých dvadsať rokov života pedagogickej komunity na Slovensku prináša prekvapivé zistenie, že ide už o dve samostatné obdobia – dve dekády. Kým prvá dekáda (1989 – 1999) ešte iba čaká na historický výskum, druhá dekáda sa do určitej miery viaže na činnosť Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.

Ladislav Macháček

Stiahnuť celý článok v PDF

22 januára, 2010   1 Comment

Kľúčové úlohy Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM) bol zriadený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 1.9.2008 ako štátna rozpočtová organizá-cia s právnou subjektivitou. Vznik NÚCEM upravuje § 154 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých záko-nov.
Založenie NÚCEM sa uskutočnilo formálnym, personálnym a právnym odčlenením Úseku certifikovaných meraní vzdelávania Štátneho pedagogického ústavu, ktorý na celoštátnej úrovni pripravoval a zabezpečoval realizáciu externých meraní výsledkov vzdelávania a medzinárodných porovnávacích štúdií.

Romana Kanovská

Stiahnuť celý článok v PDF

22 januára, 2010   1 Comment

Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní už po dvanásty krát

V roku 2009 sa konal už dvanásty ročník medzinárodnej konferencie Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní – Ways of democracy in education pod názvom „Fórum o premenách univerzitného vzdelávania – Forum on Changes in University Education“. Konferencia sa konala pod záštitou Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pri príležitosti 90. výročia vzniku Univerzity Komen-ského. Skutočnosť, že ide už o dvanásty ročník, je nesporným znakom dlhodobej tradície tejto konferencie, ktorá sa vždy sústredí na aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu. V tejto tendencii sme pokračovali aj tento rok.

Lucia Tomašeková

Stiahnuť celý článok v PDF

22 januára, 2010   1 Comment

Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdelanosti

Nevzdelanosť dnes nie je iba jednoduchá absencia vzdelania, ani istá forma nekultivovanosti, ale dnes už veľmi intenzívne zaobchádzanie s vedením (od slova vedieť) mimo sféry vzdelanosti. Nevzdelanosť dnes nie je individuálnym zlyhaním, ani (iba) výsledkom chybnej vzdelávacej politiky, ale je nevyhnutným dôsledkom kapitalizácie ducha. Vzdelanostná spoločnosť sa stala pohľadom na bezútešný stav ducha. Eufemizmom, ktorý má túto biedu zakryť. To sú základné východiská skvelej publikácie Konráda Paula Liessmanna, ktorú pod názvom Teória nevzdelanosti vydala Academia v Prahe v r. 2009. Tento záslužný vydavateľský čin sa stretol s veľkým záujmom medzi odbornou i laickou verejnosťou.

Peter Ondrejkovič

Stiahnuť celý článok v PDF

22 januára, 2010   No Comments

Levels of Autonomy and responsibilities of teachers in Europe. EURYDICE (Education and Culture DG, European Commision)

EURYDICE je sieť zameraná na zber a zdieľanie informácií, ktoré sa týkajú vzdelávania v jednotlivých členských krajinách EÚ. Na stránke www.eurydice.org možno nájsť množstvo zaujímavých publikácií. Publikácia, ktorú som si vybrala pre prvé číslo nového elektronického časopisu Slovenskej pedagogickej spoločnosti PEDAGOGIKA.SK, nie je prvou ani poslednou publikáciou EURYDICE venovanou učiteľom, ale akoby predznamenala vzrast (oprávneného) záujmu a prácu učiteľov a jej kontext.

Paulína Koršňáková

Stiahnuť celý článok v PDF

22 januára, 2010   No Comments