Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 1, číslo 2.

Obsah

9 apríla, 2010   Komentáre vypnuté na Obsah

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti

Anotace: Text obsahuje stručný přehled výsledků ze zkoumání čtenářské gramotnosti v projektu PISA. Jsou porovnány průměrné výsledky českých, slovenských a finských žáků. V české populaci žáků působí jako silná determinanta těchto výsledků socioekonomické a sociokulturní charakteris-tiky rodinného zázemí žáků. Stručně je charakterizována teorie B. Bern-steina o vztahu jazyka, vzdělání a sociální třídy, kterou autor tohoto příspěvku aplikuje pro objasnění příčin nízké úrovně čtenářské gramotnosti českých žáků. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 97-105

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, Bernsteinova teorie, evaluace PISA, nerovnosti ve vzdělávání, kompenzace jazykového zaostávání

Sociolinguistic Factor in Explaining Reading Literacy. The paper summarizes the reading literacy achievement of pupils in the PISA project. The average scores of the Czech, Slovak and Finnish pupils are compared. In the Czech pupil sample, the effect of socio-economic and socio-cultural characteristics of pupils´ home has been proved to be a significant factor. An overview of B. Bernstein’s theory on the relationship of language, education and social class is presented, and has been applied by the author to explain the reasons of low reading literacy of Czech pupils. PEDAGOGIKA SK 2010, Vol. 1. (No. 2: 97-105)

Key words: reading literacy, theory of B. Bernstein, PISA project, inequality in education, compensation of language deficit

Jan Průcha

Stiahnuť celý článok v PDF

9 apríla, 2010   Komentáre vypnuté na Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti

E-learning a online vzdelávanie dospelých

Anotácia: Štúdia prináša pohľad na možnosti e-learningu najmä vo vzdelávaní dospelých vrátane porovnania s tradičnými prezenčnými formami vzdelávania. Pozornosť je venovaná aj najnovším trendom v e-learningu, ako je napr. uplatňovanie web 2.0 prístupu, využívanie sémantických webových stránok a pod. Problematika postavenia a úloh tútora v e-learningu je spracovaná s ohľadom na odlišné požiadavky študujúcich v on-line formách vzdelávania. Záver štúdie naznačuje trendy v e-learningu v najbližšom období. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 107-122

Kľúčové slová: vzdelávanie dospelých, e-learning, on-line vzdelávanie, tútor v on-line vzdelávaní, evalvácia

E-Learning and On-line Education of Adults. The paper describes the potentials of e-learning in adult education and compares this learning with traditional face-to-face manners of education. Attention is paid to the latest forms of e-learning such as the web 2.0 approach, use of semantic web pages and the like. The roles and tasks of tutors are characterized with respect to varied demands of learners in on-line learning. The final part of the paper delineates the e-learning trends in the nearest future. PEDAGOGIKA SK 2010, Vol. 1. (No. 2: 107-122)

Key words: adult education, e-learning, on-line education, tutor in on-line education, evaluation

Branislav Frk

Stiahnuť celý článok v PDF

9 apríla, 2010   Komentáre vypnuté na E-learning a online vzdelávanie dospelých

Sociálne ukazovatele a možnosti ich použitia

Anotácia: Koncept sociálneho ukazovateľa vychádza z potreby monitoro-vať zmeny v dosahovaní cieľov dôležitých pre jednotlivca, spoločnosť i ľudstvo, čo by nemalo zostávať bez povšimnutia v pedagogike. Sociálne indikátory sú sýtené údajmi získanými zberom v rámci oficiálnych pravidelných i príležitostných zisťovaní a výskumov. Príspevok sa venuje systematike sociálnych ukazovateľov v Štatistickom úrade SR, v rámci OSN, OECD a Európskej únie. Podrobnejšie sú rozobrané indikátory sociálneho vylúčenia a vybrané indexy. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 123-153

Kľúčové slová: Znak, ukazovateľ (indikátor), sociálna štatistika, Štatis-tický úrad Slovenskej republiky, OECD social indicators, sociálne indikátory, správa o stave vzdelanosti, indexy, indikátory chudoby

Social Indicators and Their Use. The concept of the social indicator arose from the need of monitoring of attaining certain goals that are important for an individual, the society and the mankind. Social indicators are saturated by data collected within official periodical or occasional surveys. The paper presents the classification of social indicators used by the Statistical Office of the Slovak Republic, by UNO, OECD, and the European Union. Indicators of social exclusion and some selected indexes are explained in more detail. PEDAGOGIKA SK 2010, Vol. 1. (No. 2: 123-153)

Key words: sign, indicator, social statistics, Statistics Slovakia, OECD social indicators, Education at a Glance, indexes, human poverty index

Ondrejkovič, Peter – Bednárik, Rastislav

Stiahnuť celý článok v PDF

9 apríla, 2010   Komentáre vypnuté na Sociálne ukazovatele a možnosti ich použitia

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV rokovala

Na FF UCM v Trnave sa 28. 1. 2010 uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie SpaS pri SAV. Rokovanie viedol podpredseda spoločnosti doc. J. Danek, prorektor UCM v Trnave. V súlade s programom odznela správa o činnosti (pozri ďalej), ktorú predniesol predseda SpaS pri SAV prof. L. Macháček a správa revíznej komisie (pozri ďalej), ktorú predniesol Dr. P. Holkovič. V diskusii vystúpili Dr. M. Sirotová s prezentáciou koncepcie novej sekcie pre vysokoškolskú pedagogiku, Mgr. S. Dončeva v zastúpení doc. Z. Bakošovej informovala o terminologickom slovníku sociálnej pedagogiky, prof. E. Kratochvílová pripomenula činnosť sekcie pedagogiky voľného času, prof. P. Gavora prezentoval koncepciu nového vedeckého časopisu PEDAGOGIKA.SK, prof. P. Ondrejkovič nastolil otázku nových možností skvalitňovania vedeckej prípravy študentov doktorandského štúdia. Výsledky diskusie sú obsiahnuté v schválených uzneseniach VZ SpaS pri SAV (pozri ďalej).

Stiahnuť celý článok v PDF

9 apríla, 2010   Komentáre vypnuté na Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV rokovala