Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 5, číslo 3.

Obsah

12 júla, 2014   Komentáre vypnuté na Obsah

Kaliská, Lada – Kaliský, Ján: Morálna kompetencia študentov a učiteľov etickej výchovy

Anotácia: Morálna kompetencia študentov a učiteľov etickej výchovy. Príspe-vok prináša závery z testu morálnej kompetencie s cieľom jeho pilotnej verifikácie so zámerom využiť ho pri zisťovaní účinnosti pedagogických intervenčných programov zameraných na rozvoj morálnych kvalít osobnosti. Test MUT (Moralisches Urteil-Test) vychádza z dvojaspektovej teórie morálneho vývinu, ktorú obhajuje súčasný nemecký psychológ G. Lind. Na zámerne vybranej vzorke vysokoškolských študentov etickej výchovy (N = 63) a učiteľov etickej výchovy z praxe (N = 51) bola verifikovaná reliabilita v zmysle vnútornej konzistencie a test-retestovej stability výsledkov dosiahnutých slovenskou verziou testu MUT. Štatistická analýza preukázala dostatočnú mieru reliability testu MUT a pri posudzovaní rozdielov v úrovni morálnej kompetencie medzi študentmi a učiteľmi etickej výchovy sa prekvapivo nezistili signifikantné rozdiely.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 3: 181-192

Kľúčové slová: morálna kompetencia; test MUT; G. Lind; dvojaspektová teória morálneho vývinu; študenti etickej výchovy; učitelia etickej výchovy

Moral Competence of Ethical Education Students and Teachers. The article brings out the results of Moral Competence Test (MCT) with an aim of its pilot verification and intention of its further usage to find out educational intervention program efficacy focusing personality’s moral quality development. The MCT test arises from Moral Development Dual-Aspect Theory being analyzed and constructed by a current psychologist G. Lind. There was verified reliability of a Slovak MCT version in the sense of inner consistency and test-retest result stability at chosen research sample of students of Ethical Education (N=63) and of teachers of Ethical Education (N=51) in the article. The statistical analysis proved sufficient reliability of MCT. There were found surprisingly no significant differences in moral competence level between Ethical Education students and teachers.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 3: 181-192)

Key words: Moral Competence; Test MCT; G. Lind; Moral Development Dual-Aspect Theory; Ethical Education Students; Ethical Education Teachers

Stiahnuť celý článok v PDF

12 júla, 2014   Komentáre vypnuté na Kaliská, Lada – Kaliský, Ján: Morálna kompetencia študentov a učiteľov etickej výchovy

Benyak, Jozef – Kövérová, Estera – Vranaiová, Klára: Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru

Anotácia: Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru. V predkladanom článku sa venujeme vybraným (filozofickým a sociopolitickým) atribútom komparatívnej pedagogiky. V prvom rade sa zaoberáme charakteristi-kou komparatívnej pedagogiky a jej definíciou, v druhom rade základnými pojmami a v neposlednom rade oblastiam, ktoré by mali podľa nášho názoru byť predmetom skúmania v komparatívnej pedagogike. Spoločne s autorkou Manzon súhlasíme, že komparatívna pedagogika je interdisciplinárny pododbor peda-gogických vied, ktorý systematicky skúma podobnosti a rozdiely medzi vzdeláva-cími systémami v dvoch a viacerých národných alebo kultúrnych kontextoch a ich interakciu s vnútorným a vonkajším pedagogickým prostredím. Väčšina autorov a autoriek je toho názoru, že komparatívna pedagogika by mala pri analýze pojmov, ako napríklad globalizácia, internacionalizácia, neoliberalizmus, vedo-mostná ekonomika, celoživotné vzdelávanie, ľudský kapitál, pracovný tréning (odborné vzdelávanie), verejná edukácia, industrializácia, zaujať kritický pohľad na spoločnosť a jej výchovnovzdelávací systém.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 3: 193-218

Kľúčové slová: komparatívna pedagogika, neoliberalizmus, globalizácia, vedný odbor

Selected Attributes of Comparative Education as a Field. At this article we discuss comparative education as science and define its subject. We look at comparative education through the historical context, but on the other hand we deal with contemporary problems of comparative education and address issues like generating global standards of education, disappearance of national specificities of education, measures of education, relationship between trade market and education, problems of public education, what is interpretation of human capital and new formed competencies and what is the implications of this interpretations. According to us comparative education is the area where problems of education in this global society take place.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 3: 193-218)

Key words: Comparative education, neoliberalism, globalization, field

Stiahnuť celý článok v PDF

12 júla, 2014   Komentáre vypnuté na Benyak, Jozef – Kövérová, Estera – Vranaiová, Klára: Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru

Harausová, Helena: Názory učiteľov SOŠ na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a prínos pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu

Anotácia: Názory učiteľov SOŠ na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a prínos pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu. Obsahom tohto článku je opis výsledkov výskumu. Respondentmi boli učitelia odborných predmetov na stredných odborných školách v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Výskum bol zameraný na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a na jeho prínos pre skvalitňovanie výučby. V prvej časti článku sú prezentované teoretické východiská o profesijnom rozvoji učiteľov, ktorého súčasťou je aj kontinuálne vzdelávanie a sebavzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 3: 219-232

Kľúčové slová: kontinuálne vzdelávanie, sebavzdelávanie, potreba kontinuálneho vzdelávania.

VET Teachers‘ Views on the In-service Training Needs and Contribution to the Instruction. The content of this article is a description of the research results. The respondents were teachers of vocational subjects at secondary technical schools in the Prešov and Košice region. The research was focused on continuing education, the need for it, and its contribution to the improvement of teaching. The first part of the article presents the theoretical background on the professional development of teachers, which also includes continuing education and self-education.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 3: 219-232)

Key words: continuing education, self-education, the need for continuing education.

Stiahnuť celý článok v PDF

12 júla, 2014   Komentáre vypnuté na Harausová, Helena: Názory učiteľov SOŠ na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a prínos pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu

Danišková, Zuzana: Potenciály a limity v spoločenskovednej oblasti primárneho vzdelávania

V slovenskom obsahu vzdelávania pre 1. Stupeň ZŠ, ktorý je platný v súčasnej dobe, reprezentuje spoločenskovedné poznanie len jediný predmet – vlastiveda. Naše vzdelávanie donedávna poznalo aj predmet prvouka, ktorého obsah sa po poslednej revízii ŠVP rozdelil do predmetov vlastiveda a prírodoveda, čím tento predmet zanikol. Štátny pedagogický ústav, ktorý avizuje ďalšie zmeny, prvouku opäť zaraďuje do učebných predmetov prvého stupňa. V tomto texte, ako sme sa snažili naznačiť aj v metaforickom názve, by sme sa radi venovali problémom a výzvam identifikovaným výskumom, resp. akcentovaným rôznymi odborníkmi, ktoré však, ako sa domnievame, nie sú uvedomované a reflektované tými, ktorí sa reálne podieľajú na koncipovaní učebných predmetov vlastivedy a prvouky, či už na úrovni tvorby kurikula, tvorby učebníc, metodických a didaktických pomôcok, alebo pri vytváraní učebných materiálov vo vysokoškolskej príprave budúcich „prvostupniarov“.

Stiahnuť celý článok v PDF

12 júla, 2014   Komentáre vypnuté na Danišková, Zuzana: Potenciály a limity v spoločenskovednej oblasti primárneho vzdelávania