Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Príhovor


Vydavateľom elektronického vedeckého časopisu PEDAGOGIKA.SK je Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Členovia spoločnosti podporujú vydávanie časopisu finančne prostredníctvom svojich členských príspevkov, ale investujú doň aj svoj čas a skúsenosti, či už ako členovia redakčnej rady, alebo ako autori a recenzenti.

Rok 2015 pre nás, členov Slovenskej pedagogickej spoločnosti a redakčnej rady časopisu, začal veľmi smutne. 30. januára 2015 nás opustil profesor Ladislav Macháček, zakladajúci člen a vydavateľ časopisu Pedagogika.sk a predseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti.

Vďaka tímovej práci a podpore výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ale aj ochote a trpezlivosti našich spolupracovníkov zodpovedných za jazykovú a grafickú úpravu jednotlivých čísiel, časopis ostal dostupný a na internete sa neprestal objavovať v plánovaných termínoch. Autorom aj čitateľom sme tak naďalej umožnili bezplatný prístup k publikovaniu a čítaniu uverejnených príspevkov, a to aj z predchádzajúcich ročníkov. Dôležitá je aj príležitosť odborného rastu našich prispievateľov, možnosť získania kreditov v databázach, v ktorých je časopis zaevidovaný, a v neposlednom rade aj publikovania a čítania odborných príspevkov v slovenskom jazyku.

V priebehu roku 2015 redakčnú radu časopisu podporili v úlohe recenzentov zaslaných príspevkov nasledovní kolegovia: Marta Botíková, Darina Dvorská, Beata Dvorská, Katarína Fichnová, Emília Kratochvílová, Mária Matulčíková, Vladimír Michalička, Alexander Mušinka, Alena Tomengová, a Katarína Ušáková. Ďakujeme!

Šiesty ročník časopisu priniesol desať zaujímavých štúdií pokrývajúcich širokú škálu tém a problémov. Pripomenuli sme si, napríklad, pedagogickú aktivitu Ľudovíta Štúra, venovali sa problematike učiteľskej profesie na súčasnom Slovensku, študovali adaptáciu vysokoškolákov na štúdium, zaoberali sa podporovaným vzdelávaním, prevenciou kriminality aj politikami pre inkluzívne vzdelávanie detí na Slovensku.

V mene redakčnej rady a redakcie želám časopisu veľa kvalitných príspevkov a mnoho verných a spokojných autorov a čitateľov. V mene redakčnej rady prezradím, že už teraz sa tešíme, čo nám a našim čitateľom prinesie siedmy ročník časopisu.

Taktiež si vás dovoľujeme pozvať na tradičnú konferenciu Slovenskej pedagogickej spoločnosti s názvom Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí, ktorá sa bude konať 18. 3. 2016. Viac informácií nájdete od januára 2016 na novej webovej stránke Slovenskej pedagogickej spoločnosti: www.spaeds.sk.

Paulína Koršňáková