Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 3.

Obsah

13 júla, 2017   Komentáre vypnuté na Obsah

Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav

 

Anotácia: Problematika ukončenia ľudského života integruje v sebe možnosti filozofického pohľadu, sociologického pohľadu, psychologického a psychiatrického, i z pohľadu religionistiky a etiky. Osobitnú kapitolu tvoria nepriaznivé socioekonomické podmienky života, psychické zlyhávanie, dlhotrvajúce bolesti, nevyliečiteľné choroby a nezvládnuté stavy straty slobody. Samovraždy v umeleckých dielach (Wertherovský efekt). Pozornosť vedy a výskumu je aj v oblasti sociologických analýz, no i biológie, genetiky a neurológie. Prevláda názor, podľa ktorého za 60 – 70 percent dokonaných samovrážd sú zodpovedné depresie. Základy suicidológie ako vedy o samovražde sú orientované na profylaxiu, analýzu vnútorných aj vonkajších podmienok, ktoré vedú k samovraždám. Najnovšie výsledky výskumov prvýkrát ukazujú, že je možné samovraždy predvídať, i keď úzko špecializovaná prevencia a terapia samovraždy nejestvuje. Je však nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca pedagógov, osobitne v oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, sociálneho lekárstva, ale aj psychiatrie a sociológie.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 157-167

Kľúčové slová: samovražda, anómia, Menningerov syndróm, aspekty samovraždy, samovraždy vo svetle sociálnych vied, prevencia samovrážd, depresia.

Suicide rate as the Social pathological phenomena. The issue of end of life integrates itself in the possibility of a philosophical perspective, the perspective of sociological, psychological and mental, from the perspective of religious studies and ethics. Special chapters are unfavorable socio-economic conditions of life, mental failure, prolonged pain, incurable diseases and conditions of uncontrolled loss of freedom. Suicides in artistic works (Werther’s effect). The focus is science and research in the field of sociological analysis, but also biology, genetics and neurology. It is thought by which the 60 to 70 percent of accomplished suicides are the responsibility of depression. Basic science suicidology as suicide are focused on prophylaxis, the analysis of internal and external conditions that lead to suicide. Recent research results show the first time, it is possible to predict suicide, though a very specialized treatment and prevention of suicide there. The necessary interdisciplinary cooperation of teachers, particularly in the field of social pedagogy, social work, social medicine, but psychiatry and sociology.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 157-167)

Key words: suicide, anomie, Menninger syndrome, aspects of suicide, suicide in the light of social science, suicide prevention, depression.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 júla, 2017   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav

Bartušová, Michaela: Riaditelia základných škôl v porovnávacom prehľade

 

Anotácia: Príspevok približuje riadenie základnej školy v šiestich krajinách Európskej únie. Základným pojmom porovnávajúcej štúdie je educational leadership, ktorého vhodný slovenský preklad neexistuje. V súčasnosti rastie záujem o túto problematiku najmä zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá realizovala viacero výskumov a vydala manuály na zlepšenie riadenia školy, čoho dôsledkom má byť posilnenie ekonomík krajín.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 168-189

Kľúčové slová: educational leadership, riadenie školy, postavenie riaditeľa a jeho kompetencie, meranie PISA, komparatívna pedagogika.

School Principals in a Comparative Review. The paper deals with managing of elementary school in six European Union countries. The basic notion of this comparative study is the educational leadership, whose appropriate Slovak translation does not exist. There is growing interest in this issue, particularly from the Organization for Economic Cooperation and Development, which has carried out a number of research and has produced manuals to improve school management, resulting in the strengthening of the economies of the countries.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 168-189)

Key words: educational leadership, school management, position of a principal and his responsibilities, PISA survey, comparative pedagogy.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 júla, 2017   Komentáre vypnuté na Bartušová, Michaela: Riaditelia základných škôl v porovnávacom prehľade

Marks, Igor: Moderná škola po vzniku 1. ČSR ako inšpirácia pre súčasnosť

 

Anotácia: Štúdia obsahuje spomienky, predstavy a názory štyroch vybraných predstaviteľov slovenskej inteligencie 20. rokov 20. storočia na modernú školu. Interpretuje problémy učiteľa, zameriava sa na učiteľa a najmä na problematiku ľudových škôl, vysvetľuje zmysel poštátnenia škôl. V závere je načrtnutá nadčasová platnosť myšlienok nielen pre súčasnosť. V príspevku je na mnohých miestach zámerne ponechaný pôvodný jazyk, z dôvodu zanechať v čitateľovi autentické dojmy.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 190-204

Kľúčové slová: moderný učiteľ, moderná škola, ľudová škola, zoštátnenie škôl.

Modern school as an inspiration for the present after the establishment of The First Republic of Czechoslovakia. The study contains memories, ideas and opinions on modern school of four chosen representatives of Slovak intelligence in the twenties of the 20th century. It interprets the teacher’s problems, focuses on the teacher and, in particular, on the question of folk schools, explains the importance of schools nationalization. At the end, the timeless validity of thoughts not only for the present is outlined. The original language is deliberately left in many places in this article, so that reader can have an authentic impression.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 190-204)

Key words: modern teacher, modern school, folk school, nationalization of schools.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 júla, 2017   Komentáre vypnuté na Marks, Igor: Moderná škola po vzniku 1. ČSR ako inšpirácia pre súčasnosť

Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.

20. apríla 2017 sa v Trnave uskutočnila pred Vedeckou radou inaugurácia Ondreja Kaščáka, vedúceho Katedry školskej pedagogiky na PdF TU v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom na ÚVSK SAV. Menovaný je súčasne aj vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy (http://www.degruyter.com/view/j/jped ). Svoj výskum orientuje na školskú a vzdelávaciu politiku (sledujúc guvernmentálne prístupy), školskú etnografiu, sociológiu detstva a sociológiu vzdelávania.

Stiahnuť celý článok v PDF

13 júla, 2017   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.