Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dončevová, Silvia: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách?


Pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komen-ského v Bratislave usporiadala fakulta vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených s prípravou učiteľov, logopédov, špeciálnych, sociálnych a liečebných a sociálnych pedagógov?“. Podujatie sa konalo pod záštitou pre-miérky Slovenskej republiky prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. Slávnostné otvorenie konferencie sa začalo tradične hudobnými vystúpeniami študentov a pedagógov Katedry hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave. Umeleckú di-menziu konferencie doplnila aj výstavka výtvarných diel študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK, umiestnených na stenách architektonicky nezaují-mavej (a už aj dosť ošumelej) kongresovej sály internátu Družba. Nasledovali príhovory rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., dekanky Pedagogickej fakulty UK prof. PaedDr. Alice Vančo-vej, CSc. a ministra školstva Slovenskej republiky Ing. Eugena Jurzycu.

Stiahnuť celý článok v PDF