Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie


Dňa 15. 1. 2010 vyšlo na webovej stránke www.casopisPEDAGOGIKA.SK prvé číslo tohto časopisu. Založila ho Slovenská pedagogická spoločnosť s cieľom umožniť publikovanie štúdií, správ a recenzií – a to nielen členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ale širokej pedagogickej verejnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť takýto časopis potrebovala. Zároveň časopis vyplnil vydavateľské vákuum po kolapse dovtedy dominantného periodika Pedagogickej revue. Táto správa bilancuje dva vydané ročníky, a to podľa jeho rubrík, ktoré tvoria štúdie, správy a recenzie.

Stiahnuť celý článok v PDF