Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hanesová, Dana: Podpora hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na univerzitách


Jedným zo spôsobov napĺňania zámerov Bolonského procesu je vytváranie systémov kvality vzdelávania na univerzitách. Cieľom tohto procesu je vytvoriť medzinárodne uznávaný európsky spoločný vysokoškolský vzdelávací priestor na základe spoločne akceptovaných štandardov a noriem kvality vzdelávania. Druhou oblasťou hodnotenia univerzitného prostredia je kvalita výskumno-publikačnej činnosti univerzitných výskumníkov, vrátane doktorandských študentov.

K zvyšovaniu kvality vzdelávania a výskumu na Univerzite Mateja Bela v uplynulých troch rokoch mal prispieť aj projekt „Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na Univerzite Mateja Bela (UMB)”, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom (ITMS kód: 26110230082). Cieľom tejto správy je priblížiť hlavné prínosy aktivity 1.3 „Edukácia – výskum – evalvácia“ projektu, využiteľné aj inými pracoviskami.

Stiahnuť celý článok v PDF