Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Informácia o pripravovanej elektronickej učebnici metodológie pedagogického výskumu


Je známe, že elektronické vzdelávanie a uplatňovanie informačno-komunikač-ných technológií je nevyhnutnou súčasťou moderného vzdelávacieho procesu. Na rozdiel od prírodných vied v oblasti humanitných vied, konkrétne aj v oblasti metodológie pedagogického výskumu elektronické učebnice u nás absentujú. Túto medzeru sa usiluje vyplniť tím pracovníkov z Katedry pedago-giky Pedagogickej fakulty v spolupráci s Katedrou základov a vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý rieši projekt KEGA pod názvom Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu. Vedúcim riešiteľom projektu je prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., spolupracovníkmi sú PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. a Mgr. Darina Dvorská z PdF UK a PaedDr. Janka Pekárová a PaedDr. Milan Moravčík z FMFI UK.

Stiahnuť celý článok v PDF