Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kiššová, Mária – Bilíková, Andrea: Divadelný festival v anglickom jazyku pre základné a stredné školy


Potreba praktickej aplikácie kreatívnych pedagogických postupov vo vyučovaní je nespochybniteľná. Tvorivosť, zážitkové učenie, autentickosť, osobnostný rozvoj žiaka a rozvoj komunikatívnej kompetencie by mali byť samozrejmou súčasťou komplexnej pedagogickej činnosti. Dané atribúty výstižne charakterizujú prednosti a ciele drámy vo vyučovaní, ktoré sú ideálnym motivačným a socializačným nástrojom nielen pre učiteľa, ale aj žiaka.

Prvky drámy sa v súčasnosti bežne aplikujú vo vyučovacom procese v rôznych podobách, s rôznymi cieľmi. Dramatické techniky nie sú žiadnou novinkou ani vo vyučovaní cudzích jazykov, konkrétne angličtiny. Pomocou nich sa cudzojazyčná komunikácia stáva autentickou, spontánnou a tvorivejšou. Odbúravajú stres a prispievajú k vytvoreniu priateľského prostredia. Sú ideálne na nácvik a rozvoj komunikačných stratégií v cudzom jazyku, pripravujú žiakov na tvorivé riešenie nepredvídateľných komunikačných problémov, učia rozprávať, ale aj počúvať.

Stiahnuť celý článok v PDF