Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kľúčové úlohy Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania


Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM) bol zriadený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 1.9.2008 ako štátna rozpočtová organizá-cia s právnou subjektivitou. Vznik NÚCEM upravuje § 154 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých záko-nov.
Založenie NÚCEM sa uskutočnilo formálnym, personálnym a právnym odčlenením Úseku certifikovaných meraní vzdelávania Štátneho pedagogického ústavu, ktorý na celoštátnej úrovni pripravoval a zabezpečoval realizáciu externých meraní výsledkov vzdelávania a medzinárodných porovnávacích štúdií.

Romana Kanovská

Stiahnuť celý článok v PDF

1 komentár

1 Obsah - Pedagogika.sk { 01.23.10 at 10:33 }

[…] Kanovská, Romana: Kľúčové úlohy Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania […]