Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kosturková, Martina: Prednáška M. Chrásku Málo využívané metódy zberu dát


Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove každoročne usporadúva prednášky popredných slovenských a českých metodológov pre doktorandov, postdoktorandov, mladých vedeckých pracovníkov, ale aj pre akademickú obec. Dňa 12. 5. 2015, na jej pôde, významný český metodológ M. Chráska predstavil auditóriu svoju prednášku s názvom Málo využívané metódy zberu dát. V úvode autor zdôraznil dôvod prednášky, jej koncepciu a základné východiská. Najskôr vo všeobecnej rovine poukázal na dve základné para-digmy v pedagogike: 1. pozitivistickú, z ktorej vychádzajú klasické pedago-gické výskumy, často označované ako vedecké, či výskumy kvantitatívne orientované; 2. post-pozitivistickú – výskumy kvalitatívne orientované. Ako sám autor konštatuje, oba predstavené typy výskumov majú svoje silné a slabé stránky, nemôžeme z nich jeden považovať za univerzálne použiteľný (vo všetkých situáciách a na všetky účely).

Stiahnuť celý článok v PDF