Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bartušová, Michaela: Riaditelia základných škôl v porovnávacom prehľade


 

Anotácia: Príspevok približuje riadenie základnej školy v šiestich krajinách Európskej únie. Základným pojmom porovnávajúcej štúdie je educational leadership, ktorého vhodný slovenský preklad neexistuje. V súčasnosti rastie záujem o túto problematiku najmä zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá realizovala viacero výskumov a vydala manuály na zlepšenie riadenia školy, čoho dôsledkom má byť posilnenie ekonomík krajín.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 168-189

Kľúčové slová: educational leadership, riadenie školy, postavenie riaditeľa a jeho kompetencie, meranie PISA, komparatívna pedagogika.

School Principals in a Comparative Review. The paper deals with managing of elementary school in six European Union countries. The basic notion of this comparative study is the educational leadership, whose appropriate Slovak translation does not exist. There is growing interest in this issue, particularly from the Organization for Economic Cooperation and Development, which has carried out a number of research and has produced manuals to improve school management, resulting in the strengthening of the economies of the countries.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 168-189)

Key words: educational leadership, school management, position of a principal and his responsibilities, PISA survey, comparative pedagogy.

Stiahnuť celý článok v PDF