Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bieliková, Michaela: Analýza výchovných programov školských klubov detí


 

Anotácia: Príspevok je zameraný na analýzu výchovných programov školských klubov detí. Prieskumnú vzorku tvorili výchovno-vzdelávacie zariadenia – ŠKD, ktorých výchovné programy boli vytvorené v rozmedzí rokov 2016 – 2018. Náhodným výberom bolo získaných 17 výchovných programov. Z prieskumu vyplynulo, že väčšina skúmaných ŠKD preberá obsah výchovného programu zo vzorového výchovného programu (2009), čím nevyužíva možnosť vytvorenia a upravenia výchovného programu podľa vlastných preferencií či preferencií školy. Ďalším zistením vyplývajúcim z prieskumu je to, že ŠKD stotožňujú vzdelávaciu tematickú oblasť výchovy s režimovou činnosťou príprava na vyučovanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 135-149

Kľúčové slová: školský klub detí, tematické oblasti výchovy, výchovný program, výkonový štandard.

“Analysis of educational programs of after school clubs. The paper is focused on the analysis of educational programs of after school clubs. The survey sample consist of education facilities – after school clubs whose educational programs were created between 2016 and 2018. There were analyzed 17 educational programs which were get through the random selection. The survey revealed that most of the after school clubs have taken the content of the educational program from the example educational program (2009). In this way after school clubs do not use the possibility to create and modify an educational program according to their own preferences or preferences of schools. Another finding from the survey is that after school clubs identifies the educational thematic area of education with the regime activity – preparation for teaching.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 135-149)

Key words: after school club, tematic areas of education, educational program, performance standard.

Stiahnuť celý článok v PDF