Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bomba, Lukáš – Zemančíková, Vladimíra: Vplyv socioekonomického statusu rodiny na prospech žiaka v škole – súčasný stav na Liptove


Anotácia: Príspevok opisuje a analyzuje súčasný stav prospechu žiaka v škole na pozadí socioekonomického statusu rodiny. Vychádza z výskumu uskutočneného v máji a v júni v roku 2010 v regióne horného a dolného Liptova. Ako determinanty prospechu žiaka analyzuje znaky socioekonomického statusu – príjem rodiny, vzdelanie rodiča, profesia rodiča. Ako posledný determinant skúma vplyv vzdelania starých rodičov. Príspevok obsahuje aj preferencie vysokoškolského štúdia v súčasnej spoločnosti štruktúrované podľa príjmu a vzdelania rodiča.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 3: 145-171

Kľúčové slová: prospech žiaka, socioekonomický status, kultúrny kapitál, vzdelanie, vplyv rodiny

Impact of the Family Socio-economic Status on Academic Attainment of the Pupil. The Current State in the Liptov Region. The paper describes and analyzes the academic attainment of pupils in relationship to family socio-economic status. Empirical data come from a survey conducted in May and June 2010 in the Liptov region. The socio-economic parameters used were family income, parent education, parent profession, and grandparents education. In addition to these data, findings included higher education preferences as categorized according to income and education of parents.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 3: 145-171)

Key words: academic attainment, socio-economic status, culture capital, education, impact of the family

Stiahnuť celý článok v PDF