Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Cencič, Majda – Istenič Starčič, Andreja – Borota, Bogdana: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku


Anotácia: Kompetencie učiteľa pre začlenenie IKT do vyučovacej praxe: výskum v Slovinsku. Jedným z mimoriadnych cieľov vedomostnej spoločnosti je umožniť každému prístup k informačným a komunikačným technológiám (IKT). Od učiteľov sa preto požaduje, aby prijali nové úlohy a reagovali na nové požiadavky. V tomto rámci nás zaujímalo, ako učitelia v Slovinsku používajú IKT vo svojom vyučovaní. Výskumu sa zúčastnilo 468 učiteľov, väčšinou učiacich vo svojej triede všetky predmety. Výsledky ukázali priemerné využívanie IKT vo vyučovaní; IKT sa využíva najmä pri kontrole ovládania učiva žiakmi a pri jeho upevňovaní ako aj pri motivovaní žiakov. Naopak, málo sa používa pri skúšaní a kontrole vedomostí žiakov. Možno konštatovať, že výcvik učiteľov v používaní IKT, ktorý sa začal v Slovinsku v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, priniesol isté pozitívne výsledky, avšak proces rozvoja kompetencií používať IKT vo vyučovaní musí pokračovať, a to ako u študentov učiteľstva tak i u učiteľov v praxi.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 4: 232-246

Kľúčové slová: učitelia, kompetencie, vyučovacia prax, informačné a komunikačné technológie (IKT)

One of the outstanding goals of a knowledge-based society is to enable everyone access to information and communication technology (ICT). This requires teachers to take on new tasks and respond to new demands. With regard to the above, we were interested in the use of ICT in classroom practice of Slovene teachers. The results based on a survey administered to a sample of 468 educational staff, mostly classroom teachers, show only a medium use of ICT in classroom practice. It is used mostly for revision and consolidation of the subject matter, and motivation of pupils, and less for examination and assessment of knowledge. We can conclude that training teachers for the use of ICT, which started in Slovenia in the seventies, yielded some positive results, while the development of competencies for using ICT in classroom practice is a process which has to be continued both with pre-service and in-service teachers.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 4: 232-246)

Key words: teachers, competencies, classroom practice, information and communication technology (ICT)

Stiahnuť celý článok v PDF