Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dejiny pedagogiky, jej cesty a perspektívy


Dejiny pedagogiky a školstva, jej cesty a perspektívy. V prvej časti príspevku sa autor zaoberá určením dejín pedagogiky a školstva, ich významu, analyzuje rozdielnosť kategoriálneho aparátu histórie a metód histórie a pedagogiky. V druhej časti sa venuje otázke vývoja predmetu a jeho problé¬mom v kontexte s historickým bádaním. Otvorenou otázkou zostáva para¬digma. Záver príspevku tvoria úlohy, ktoré autor vidí predovšetkým v kvalit¬nom a detailnom historiografickom spracovaní dejín školstva a pedagogiky na Slovensku, inštitucionálnom usporiadaní výskumných pracovísk, tvorbe nosných projektov a nakoniec v rozšírení bádateľskej základne.

Libor Bernát

Stiahnuť celý článok v PDF