Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ďuricová, Lenka, Petrík, Štefan, Vašašová, Zlata: Vnímanie autority učiteľom – lídrom edukácie


Anotácia: Príspevok je venovaný problematike autority učiteľa, v súčasnej demokratickej spoločnosti opäť aktuálnej. Tento pedagogicko-psychologický konštrukt považujeme za dôležitý aj vo vzťahu k roli lídra, ktorá neodmysliteľne k tejto profesii patrí, minimálne vo vzťahu k žiakom, študentom. Cieľom tejto štúdie je preskúmať vnímanie pojmu autorita učiteľa u pedagógov na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania. Ako výskumný nástroj používame metódu sémantického diferenciálu, ktorý je schopný naznačiť umiestnenie pojmu v jeho sémantickom priestore. Náš výskumný súbor tvorí 607 respondentov (86% žien a 14% mužov), učiteľov pôsobiacich na druhom stupni základných škôl. Výsledky vo všeobecnosti naznačujú skôr kladné vnímanie pojmu autorita (pozitivita a dynamika). Ako premenná, ktorá má vplyv na vnímanie tohto pojmu, sa ukazuje kvalifikácia samotná (ukončené úplné učiteľské vysokoškolské vzdelanie) a spôsob jej získania.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 127-138

Kľúčové slová: autorita učiteľa, učiteľ – líder, sémantický diferenciál.

Perception of authority by teacher – leader of education. The paper focuses on teacher´s authority in our democratic society. This pedagogical and psychological construct is considered to be important in the relation to the role of a leader that is an inseparable part of teacher´s profession. The aim of our study is to find out how authority is perceived by teachers at lower secondary education. The research method of the semantic differential has been used. The research sample consists of 607 respondents (86 % female and 14 % male).The analyses of results proved more positive than negative perceiving of the term “authority”. The variable that has a considerable impact on perceiving this term is teacher´s qualification.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11, (N 3: 127-138)

Key words: teacher´s authority, teacher-leader, semantic differential.

Stiahnuť celý článok v PDF