Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gavora, Peter – Matúšová, Petra: Sonda do čitateľskej gramotnosti vysokoškolských študentov


Anotácia: Po dlhé roky dominovalo v slovenských základných školách plynulé čí- tanie. Dôraz sa kládol najmä na presnosť a rýchlosť čítania. Medzinárodné štúdie čitateľskej gramotnosti PIRLS a PISA presunuli dôraz na čítanie žiakov pre reálny život a priniesli výsledky výkonov našich 10- a 15- ročných žiakov. Na Slovensku však máme málo informácií o úrovni čitateľskej gramotnosti dospelých. Cieľom tejto štúdie bolo získať vstupné údaje v tejto oblasti. Výskumný súbor tvorilo 133 študentov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorým sme zadali testové úlohy PISA 2000. Predpokladali sme, že študenti podajú v týchto úlohách výrazne lepší výkon ako žiaci vo veku 15 rokov, ktorí písali podobný test v rámci PISA 2003. Hraničné skóre 90 bodov (90 % z maximálne možného výkonu) však dosiahlo len 25 % študentov. Na druhej strane 25 % študentov tejto vzorky nedosiahlo v testo- vých úlohách ani 75 bodov (75 % z maximálne možného výkonu). Pokiaľ ide o či- tateľské procesy, podľa očakávania (a v protiklade s 15-ročnými žiakmi) najvyššie skóre dosiahli vysokoškoláci pri získavaní informácií (86,2 b.), horšie pri interpre- tácii textu (81,8 b.) a najhoršie pri uvažovaní a hodnotení textu (78,9 b.). Zistenia o nízkej úrovni čitateľskej gramotnosti vysokoškolských študentov sú znepokoju- júce a vyžadujú si nápravu koncepcie vyučovania už na základných a stredných školách.
PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 3: 183-196
Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, medzinárodné štúdie, PISA, vysokoškolskí študenti

Stiahnuť celý článok v PDF