Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Harausová, Helena: Názory učiteľov SOŠ na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a prínos pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu


Anotácia: Názory učiteľov SOŠ na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a prínos pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu. Obsahom tohto článku je opis výsledkov výskumu. Respondentmi boli učitelia odborných predmetov na stredných odborných školách v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Výskum bol zameraný na kontinuálne vzdelávanie, jeho potrebu a na jeho prínos pre skvalitňovanie výučby. V prvej časti článku sú prezentované teoretické východiská o profesijnom rozvoji učiteľov, ktorého súčasťou je aj kontinuálne vzdelávanie a sebavzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 3: 219-232

Kľúčové slová: kontinuálne vzdelávanie, sebavzdelávanie, potreba kontinuálneho vzdelávania.

VET Teachers‘ Views on the In-service Training Needs and Contribution to the Instruction. The content of this article is a description of the research results. The respondents were teachers of vocational subjects at secondary technical schools in the Prešov and Košice region. The research was focused on continuing education, the need for it, and its contribution to the improvement of teaching. The first part of the article presents the theoretical background on the professional development of teachers, which also includes continuing education and self-education.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 3: 219-232)

Key words: continuing education, self-education, the need for continuing education.

Stiahnuť celý článok v PDF