Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hrehová, Daniela – Rác, Igor: Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská a čo o tom hovorí prieskum medzi študentmi


Anotácia: Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská a čo o tom hovorí prieskum medzi študentmi. Vízia a kontext: Pojem „adaptácia“ sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobovania sa jedinca podmienkam školského prostredia – vysokoškolskej činnosti, štúdia a života. Pojem adaptácie študentov v podmienkach slovenských technických univerzít nie je veľmi frekventovaný. Proces nástupu študenta na vysokú školu predstavuje na pohľad jednoduchú etapu ľudského života.

Cieľ: Predmetom prezentovanej štúdie bolo (1) poukázať na aktuálnosť problematiky adaptačného procesu študentov v začiatkoch vysokoškolského štúdia, čoho dôkazom sú viaceré domáce a zahraničné teoretické a výskumné práce, (2) zistiť názory študentov, ako sú oboznámení so systémom zjavných a nezjavných požiadaviek, ktoré určujú špecifiká vysokoškolského štúdia (informácie o organizácii vysokoškolského štúdia, o problematike vedeckej práce, metodike a formách výučby a pod.), závery výsledkov využiť na optimalizáciu obsahu pilotného predmetu zameraného na zvládnutie akademickej adaptácie študentov prvých ročníkov).

Zistenia: Výsledky prieskumu odhalili nutnosť včasnej intervencie pri adaptačných problémoch na vysokoškolské štúdium. Osobitná pozornosť je v závere venovaná možným riešeniam na postupné preklenutie tejto neľahkej etapy v živote študentov s využitím tzv. humanistických prístupov, aby sa vylúčili, či znížili nepriaznivé vplyvy na študentov.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 86-111

Kľúčové slová: adaptácia, študenti, štúdium, vysokoškolské prostredie, technická univerzita

Adaptation to a University Environment – Theoretical Underpinnings and Some Contextual Information from Students’ Survey. Vision and context: The term of adaptation in pedagogy isused in the context with the questions of adaptation of an individual to the conditions of a school environment university activity, study and life. The term of students adaptation within the conditions of Slovak technical universities is not very frequent. The process of a student entering the university presents a simple period of mans life.

Goal: the point of a presented study was to (1) mention the topicality of the problem of adaptation process of students at the beginning of their university study, presented in more home or foreign theoretical and research works, (2) to find out the opinions of the students, how well they are informed of fundamental questions and problems of a technical field within their university study (information concerning the organization of university study, the scientific work, the methodology and forms of education etc.) the conclusions of the results should be used to optimalize the content of the pilot subject oriented to manage the first grade students´academic adaptation.

Findings: the results of the survey revealed the need for early intervention within adaptation problems for university study. In conclusion, individual attention is paid to the possible solutions on continuous bridging over this difficult period within the life of students with the use of so-called humanistic approaches in order to exclude or decrease unfavorable influences on students.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 86-111)

Key words: : adaptation, students, study, environment university, technical university

Stiahnuť celý článok v PDF