Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hrozenská, Martina: Medzigeneračná solidarita z perspektívy vzťahov medzi dospelými deťmi a ich starnúcimi rodičmi


Anotácia: Medzigeneračná solidarita z perspektívy vzťahov medzi dospelými deťmi a ich starnúcimi rodičmi. Demografické ukazovatele hovoria jasnou rečou – zásadné zmeny sa budú týkať populácie v produktívnom veku, ako aj staršej populácie a pôjde najmä o zvyšovanie nárokov na formálne služby dlhodobej starostlivosti a ich financovanie. Pod tlakom okolností bude sektor formálnej, ale aj neformálnej starostlivosti. Prehľadová stať zachytáva variabilitu medziľudských vzťahov medzi generáciami príbuzných, výmenu podpory medzi nimi a možnosti a limity neformálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku i vo svete. Neformálny opatrovateľský vzťah je vnímaný ako jedna zforiem riešenia dlhodobej starostlivosti ostarších ľudí. V príspevku sa zaoberáme taktiež edukačnou rovinou medzigeneračných vzťahov, ako východiskovej línie vzdelávateľov takzvaných pomáhajúcich pracovníkov.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 3: 197-213

Kľúčové slová: dospelé deti, medzigeneračná solidarita, neformálne opatrovanie, rodičia a deti, starší ľudia, vzťahy

Intergenerational Solidarity between Adults Children and Their Ageing Parents. Demographic indicators speak a clear language – sub substantial changes will regard productive population as well as older population and it will be particularly a matter of raising demands on formal services of longterm care and their financing. Sector of both formal and informal care will be under pressure of circumstances. This survey article describes variability of human relations between generations of relatives, their support exchange and options and limits of informal care for the elderly in Slovakia and in the world. Informal caregiving relationship is perceived as one of forms of solutions for a longterm care for older persons. In this contribution, we also deal with an educational side to intergenerational relationships as a starting line for educators of helping workers.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 3: 197-213)

Key words: adult children, intergenerational solidarity, informal care, parents and children, older persons, relationships

Stiahnuť celý článok v PDF