Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Klocoková, Jana: Možnosti environmentálnej výchovy a ekopedagogík pre demokratizáciu školského života a občiansku aktivizáciu žiakov


Anotácia: Možnosti environmentálnej výchovy a ekopedagogík pre demokratizáciu školského života a občiansku aktivizáciu žiakov. Štúdia sa venuje environmentálnemu vzdelávaniu a výchove vo vzťahu k demokratizácii školského prostredia. Predstavuje hlavné charakteristiky environmentálnej edukácie, medzi ktoré patrí holistický pohľad na človeka ako člena širšej komunity, ponímanie vzdelávania ako sociálno-kritického učenia a využívanie aktivizujúcich a participatívnych metód výučby. Vytvára tak priestor a vyučovacie situácie, v ktorých participácia žiakov môže nadobúdať konkrétnu a zmysluplnú podobu. Tento argument autorka podopiera a ilustruje na príklade výchovno-vzdelávacieho projektu Zelená škola. Zistenia z empirického výskumu na vybraných základných školách ukázali, že projekt prispieva k participatívnej kultúre školy a vytvára aktivity, vďaka ktorým sa do života školy môžu zapojiť a tvarovať ho aj žiaci, ktorí neašpirujú na členstvo v žiackych parlamentoch, kolégiách alebo na triedne funkcie.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 1: 52-78

Kľúčové slová: environmentálna výchova a vzdelávanie, žiacka participácia, demokracia v škole, Zelená škola.

Benefits of Environmental Education and Ecopedagogies to Enhancement of Democracy in Schools and Civic Engagement of Pupils. The paper deals with environmental education in the context of efforts to enhance democracy in schools. It presents main characteristics of environmental education which include in particular holistic view of the human as a member of broader community, concept of education as a socially critical learning and use of activating and participatory pedagogical methods. Environmental education thus promotes learning environments and situations in which pupil participation can materialize in a tangible and meaningful way. This argument is supported and illustrated by an example of one environmental education project – the Eco-Schools programme. Drawing on data from empirical research comparing selected primary schools the author asserts that the project contributes to participatory culture in schools and gives scope for activities that enable the involvement in school life of those pupils who are otherwise uninterested in participation in formal school self-government bodies and decision making.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5. (No. 1: 52-78)

Key words: environmental education, pupil participation, democracy in school, Eco-Schools Programme

Stiahnuť celý článok v PDF