Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kosturková, Martina: Kritické myslenie pedagógov stredných škôl


Anotácia: V predloženej štúdii sme sa zamerali na výskum kritického myslenia pedagógov stredných škôl v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci SR absentovali empirické zistenia, ato bol hlavný dôvod riešenia tejto problematiky vpraxi. Základným zdrojom získania empirických údajov bol Watson-Glaserov test hodnotenia kritického myslenia, ktorým sme zisťovali schopnosť indivídua analyticky uvažovať. Výberový súbor výskumu tvorilo 286respondentov Košického a Prešovského kraja. Watson-Glaserovým testom hodnotenia kritického myslenia sme zistili, že pedagógovia stredných škôl dosahujú neuspokojivé výsledky v kritickom myslení. Komparáciou výsledkov britských uchádzačov o pedagogickú profesiu (N = 64) sme zistili, že ich priemerná hodnota hrubého skóre predstavovala hodnotu 64,25 bodov, čo je v priemere približne o 23,10 bodov viac ako priemernéhrubé skóre (41,15) našej výberovej vzorky. Zaujímavosťou je, že náš najlepší respondent sa v britských referenčných údajoch zaradil na úroveň 20. percentilu, čo interpretujeme tak, že približne 80% populácie je od neho lepších. Hlavnú príčinu tohto neuspokojivého stavu vidíme v uprednostňovaní encyklopedických vedomostí pred kritickým myslením v edukácii. Schopnosť kriticky myslieť sa považuje za kľúčovú kompetenciu 21. storočia, preto odporúčame posilniť celoživotné vzdelávanie pedagógov v tomto smere.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 4: 283-298

Kľúčové slová: Zameranie výskumu kritického myslenia. Analýza kritického myslenia pedagógov SŠ. Komparácia britských a slovenských respondentov

Critical Thinking of Secondary School Teachers. In the present study, we focused on the research of critical thinking teachers of secondary schools in the Prešov and Košice region. In Slovakia, there is an absence of empirical findings, and it was the main reason for solving this problem in practice. The basic source of obtaining empirical data was Watson-Glaser test, which we investigated the ability of an individual to think analytically. The chosen set of research consisted of 286 respondents from Kosice and Presov region. By Watson-Glaser test, we found that teachers of secondary schools achieved unsatisfactory results in critical thinking. Using a comparison of the results of the British jobseekers teaching profession (N = 64), we found that the mean raw score was 64.25 points, which is an average of about 23.10 points higher than the average raw score (41.15) of our selection sample. It is interesting that our best respondent in British reference data ranked to the level of 20. percentile. The main cause of this unsatisfactory situation we see in preference encyclopaedic knowledge before critical thinking in education. Critical thinking skills are considered a key competence 21 century, it is advisable to strengthen lifelong learning of teachers in this regard.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 4: 283-298)

Key words: The focus of research of critical thinking. Analysis of critical thinking secondary school teachers. Comparison of British and Slovak respondents

Stiahnuť celý článok v PDF