Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Formálna a neformálna edukácia stredoškolákov k demokratickému občianstvu na Slovensku


Po roku 1989 sa na Slovensku uskutočňujú zmeny v občianskej výchove mládeže v škole. Výskum študentov stredných škôl v rokoch 2005 a 2007 potvrdil, že špecializované učebné predmety (občianska výchova a náuka o spoločnosti) zaujali dôležité miesto vo formálnej edukácii študentov o parlamentnej demokracii a participácii občanov na fungovaní politického systému.
Po roku 2003 sa v zmysle zákona o školskej samospráve rozvíja aj neformálna edukácia študentov stredných škôl prostredníctvom žiackych školských rád. V roku 2007 existovali takéto orgány študentskej samosprávy na 50% stredných školách v SR. Zisťovanie participácie stredoškolákov na samosprávnom živote školy potvr-dilo, že sa už utvára akási participačná pyramída, ktorá vyjadruje logiku zastu-piteľskej demokracie. Najviac študentov(75 %) má informácie o tom, že na škole je ŽŠR. Volieb do ŽŠR sa zúčastnilo približne 30% stredoškolákov. Približne 11 % stredoškolákov kandidovalo do volieb ŽŠR na svojej škole.