Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie


Anotácia: Medzinárodný výskum ICCS 2009 skúma a analyzuje, ako sú mladí ľudia pri-pravení prevziať občianske roly v rozličných krajinách v 21. storočí. Táto štúdia skúmala aj občianske znalosti slovenských 14-ročných žiakov (na výskumnej vzorke 2970 respondentov). Medzinárodné porovnania dokazujú, že 14-roční žiaci na Slovensku dosahujú pozoruhodné výsledky úrovne občianskych vedo-mostí v teste ICCS vo všetkých skúmaných oblastiach. Porovnania Slovenska s Českom umožňujú konštatovať, že naši žiaci dosahujú lepšiu úroveň občian-skych vedomostí. Lepšie výsledky dosahujú slovenskí žiaci aj v porovnaní so žiakmi 23 krajín EÚ s výnimkou jedinej oblasti – odôvodňovanie a analýza.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 100-123

Kľúčové slová: občianska spoločnosť, občianske princípy, občianska angažova-nosť, občianska identita, občianske vedomosti.

14-Year-Old Students’ Civic Knowledge: International Comparisons. The in-ternational study ICCS 2009 investigated and analysed how young people are prepared to undertake their roles as citizens in different countries in the 21st century. This study investigated also the civic knowledge of Slovakian 14-year-old students (on the basis of a sample of 2970 respondents). The international comparisons show that the 14-year-old students in Slovakia are achieving remarkable results across all domains of civic knowledge measured by the ICCS test. The overall level of civic knowledge of students in Slovakia is higher compared to the results of students from the Czech Republic. Slovakian students are performing better than students from 23 EU countries in all but one domain: reasoning and analyzing.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 100-123

Key words: civic society, civic principles, civic participation, civic identities, civic knowledge.

Stiahnuť celý článok v PDF