Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mendelová, Eleonóra: Manželstvo a kohabitácia z pohľadu troch generácií


 

Anotácia: Celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí na vstup do manželstva. Zároveň sa počas posledných desaťročí masívne rozšírili neformálne partnerské zväzky, kohabitácie, nielen na Slovensku, ale vo väčšine postindustriálnych štátov a stali sa bežnou formou partnerského spolužitia. V príspevku je prezentovaný výskum, zameraný na skúmanie postojov k manželstvu a kohabitácii z pohľadu troch generácií. Výskum bol realizovaný v období január – apríl 2017 na vybranej vzorke respondentov, ktorú tvorili reprezentanti troch generácií – študenti, rodičia, starí rodičia. Jeho cieľom bolo zmapovať názory verejnosti na aktuálne trendy v rodinnom správaní z pohľadu troch generácií, s akcentom na postoje k manželstvu a nemanželskému spolužitiu. Výskumom bolo preukázané, že názory respondentov na skúmanú problematiku manželstva a kohabitácie štatisticky významne závisia od príslušnosti respondenta k danej generačnej skupine.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 3: 122-134

Kľúčové slová: rodina, manželstvo, kohabitácia, x2 test.

“Marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The overall change of the political and social environment is causing that young people are not motivating to enter the marriage. At the same time, informal partnership, cohabitation, not only in Slovakia, but in most post-industrial countries, have become massively expanded during the last decades and have become a common form of partnership. The paper presents a research focusing on exploring attitudes towards marriage and cohabitation from the perspective of three generations. The research was conducted in January – April 2017 on a sample of respondents, which was composed of representatives of three generations – students, parents, old parents. The aim was to map public opinion on current trends in family behavior from the perspective of three generations, with emphasis on attitudes towards marriage and non-marital cohabitation. Research has shown that respondents‘ views on the examined marriage and cohabitation are statistically significant depending on the respondent’s belonging to the generational group.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 3: 122-134)

Key words: family, marriage, cohabitation, x2 test.

Stiahnuť celý článok v PDF