Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Minárechová, Michaela: Organizácia režimu dňa v školskom klube detí


Anotácia: Rok 2013 priniesol zmenu v činnosti ŠKD v sústave výchovno-vzdelávacích zariadení. Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) týkajúce sa vypustenia školských stredísk záujmovej činnosti zo školských výchovno-vzdelávacích zariadení a ich transformácia na centrá voľného času priamo zasiahli do činnosti školských klubov detí. Príspevok poukazuje na to, ako sa tieto zmeny, ktoré priamo vyplývajú z úpravy školského zákona, dotýkajú organizácie činností v režime dňa ŠKD. Okrem toho predostiera návrh možných riešení a odporúčania do praxe týkajúce sa uvedenej problematiky.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 1: 30-38

Kľúčové slová: režim dňa, školský klub detí, tematické oblasti výchovy, záujmová činnosť.

Organization of the day in school clubs for children. The year 2013 has brought a change in the activities of school club in the system of educational institutions. The club of leisure-time activities were removed from school educational institutions and transformed into leisure centres by act No. 245/2008 Coll. about education (the Education Act). These changes have affected the activities in the out of school clubs. In the article, we point out to the changes relating to the organization of activities in the regime of day in out of school clubs. We also make proposals for possible solutions and recommendations for the practise.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 1: 30-38)

Key words: regime of day, out of school clubs, thematic areas of education, leisure time activities.

Stiahnuť celý článok v PDF