Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Przybysz – Zaremba, Małgorzata: Edukačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku – analýza vybraných pedagogických determinantov


Anotácia: Edukačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku – analýza vybraných pedagogických determinantov. V texte boli podrobené analýze edu-kačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku. Vymedzené boli dve skupiny pedagogických determinantov neúspechov vo vzdelávaní: tie, ktoré sú zakorenené v školskom systéme a tie, ktoré prevládajú v didakticko-výchovných kompeten-ciách učiteľov. S cieľom ukázať široký aspekt vplyvu týchto determinantov sa autorka odvoláva na výsledky výskumov, ktoré potvrdzujú analyzovaný problém. Záverečná časť textu obsahuje preventívne opatrenia a všeobecný náčrt peda-gogických exemplifikácií minimalizovania edukačných neúspechov žiakov, ktoré zavedené do praxe môžu podporiť žiakov v prežívaní školského úspechu.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 1: 28-51

Kľúčové slová: neúspech, školské neúspechy, edukačné neúspechy, školský úspech, opakovanie ročníka, prevencia neúspechu vo vzdelávaní

Educational Failures of the Primary School Pupils in Poland – Analysis of Chosen Pedagogical Determinants. The paper analyses educational failures of primary school children in Poland. Two groups of pedagogical determinants of educational failures were distinguished: the first one lies in the school system and the teacher‘s didactic-educational competence. The author quotes results of researches, which confirm the analyzed issues, in order to present broader aspect of affection of these determinants. The final part of the paper includes preventive actions and general outline of pedagogical exemplifications of minimizing pupils‘ educational failures, which once introduced in praxis can strengthen pupils in experiencing the school success.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5. (No. 1: 28-51)

Key words: failure, school failure, school success, repeating, prevention of school failures.

Stiahnuť celý článok v PDF