Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Šafránková, Anna – Kocourková, Vladimíra: Analysis of the Teachers’ Attitudes and Needs in Relation to Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic (Analýza postojov učiteľov a potrieb vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Českej republike)


Anotácia: Analýza postojov učiteľov a potrieb vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Českej republike. Príspevok je zameraný na teoretické základy a čiastkové výsledky výskumu postojov jednotlivých učiteľov a potreby vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom v Pardubiciach a Moravskosliezskom kraji v Českej republike. Prieskum bol založený na predpoklade, že pozícia učiteľa (skladajúca sa z kognitívnych, afektívnych a behaviorálnych zložiek) môže významne ovplyvniť učiteľovu vzdelávaciu činnosť vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom. Uvedené údaje sú získané ratingovou metódou Liker- tovho typu. Príspevok stručne oboznamuje s pojmami koncepčného a teoretického základu. Ťažisko práce je interpretácia a analýza získaných dát v kultúrnom a spoločenskom kontexte.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, roč. 4, č. 2: 144-159

Kľúčové slová: postoj; sociálne znevýhodnenie; sociálne znevýhodnený žiak; učiteľ; vzdelávanie

Analysis of the Teachers’ Attitudes and Needs in Relation to Socially Disad- vantaged Pupils in the Czech Republic. The paper is focused on the theoretical basis and partial results of the research of the teachers’ attitudes and needs in relation to socially disadvantaged pupils in the Pardubice and Moravian-Silesian Regions in the Czech Republic. The survey was based on the assumption that the teacher’s attitude (consisting of cognitive, affective and behavioral components) may significantly affect teacher’s educational activities in relation to socially disadvantaged pupils. Presented data are based on use of a Likert type rating method. The paper briefly introduces the concepts of selected conceptual and theoretical basis. The focus of the paper is the interpretation and analysis of the obtained data in cultural and social context.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 2: 144-159)

Key words: Attitude; Social Disadvantage; Socially Disadvantaged Pupil; Teacher; Education

Stiahnuť celý článok v PDF