Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Sawicki, Silvester: Pohybové aktivity a všímavosť u mladých ľudí


Anotácia: Pohybové aktivity a všímavosť u mladých ľudí. Príspevok sa zaoberá skúmaním úrovne pohybových aktivít, všímavosti a ich vzájomnej korelácie u stredoškolákov a vysokoškolákov. Všímavosť (angl. mindfulness) definujeme ako špecifický mentálny stav a kompetenciu so širokospektrálnym pozitívnym vplyvom. Výsledky ukázali, že mladí ľudia sa nedostatočne pohybujú a majú málo rozvinutú kompetenciu všímavosti. Existuje pritom štatisticky významný rozdiel medzi pohlaviami, kde chlapci sa pohybujú viac ako dievčatá, a majú aj vyššie skóre všímavosti. Zistili sme tiež, že existuje štatisticky významný vzťah medzi všímavosťou a pohybovými aktivitami. Domnievame sa, že tieto zistenia môžu súvisieť s nedostatkami inštitucionálneho vzdelávania.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 4: 290-302

Kľúčové slová: pohybové aktivity, všímavosť, pohybové aktivity, zdravie, vzdelávanie, korelácie

Physical Activities and Mindfulness of Young People The paper deals with research the level of physical activities and mindfulness and their cross correlation of high school and university students. Mindfulness is defined as a correlation of high school and university students. Mindfulness is defined as a correlation of high school and university students. Mindfulness is defined as a specific mental state and competency with broad-spectrum positive impact. The results showed that young people are not sufficiently physical activity and have results showed that young people are not sufficiently physical activity and have underdeveloped competence of mindfulness. In this research variable we found a underdeveloped competence of mindfulness. In this research variable we found a statistically significant difference between the sexes, wherein boys have more between the sexes, wherein boys have more between the sexes, wherein boys have more between the sexes, wherein boys have more physical activities than girls, and they have a higher score of mindfulness. We found that there are a statistically significant relationship between mindfulness and physical activities, too. We think that the research findings may be related to a lack of institutional education

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5, č. 4: 290-302

Key words: : physical activities, mindfulness, health, education, correlations

Stiahnuť celý článok v PDF