Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Sociálne ukazovatele a možnosti ich použitia


Anotácia: Koncept sociálneho ukazovateľa vychádza z potreby monitoro-vať zmeny v dosahovaní cieľov dôležitých pre jednotlivca, spoločnosť i ľudstvo, čo by nemalo zostávať bez povšimnutia v pedagogike. Sociálne indikátory sú sýtené údajmi získanými zberom v rámci oficiálnych pravidelných i príležitostných zisťovaní a výskumov. Príspevok sa venuje systematike sociálnych ukazovateľov v Štatistickom úrade SR, v rámci OSN, OECD a Európskej únie. Podrobnejšie sú rozobrané indikátory sociálneho vylúčenia a vybrané indexy. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 123-153

Kľúčové slová: Znak, ukazovateľ (indikátor), sociálna štatistika, Štatis-tický úrad Slovenskej republiky, OECD social indicators, sociálne indikátory, správa o stave vzdelanosti, indexy, indikátory chudoby

Social Indicators and Their Use. The concept of the social indicator arose from the need of monitoring of attaining certain goals that are important for an individual, the society and the mankind. Social indicators are saturated by data collected within official periodical or occasional surveys. The paper presents the classification of social indicators used by the Statistical Office of the Slovak Republic, by UNO, OECD, and the European Union. Indicators of social exclusion and some selected indexes are explained in more detail. PEDAGOGIKA SK 2010, Vol. 1. (No. 2: 123-153)

Key words: sign, indicator, social statistics, Statistics Slovakia, OECD social indicators, Education at a Glance, indexes, human poverty index

Ondrejkovič, Peter – Bednárik, Rastislav

Stiahnuť celý článok v PDF