Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti


Anotace: Text obsahuje stručný přehled výsledků ze zkoumání čtenářské gramotnosti v projektu PISA. Jsou porovnány průměrné výsledky českých, slovenských a finských žáků. V české populaci žáků působí jako silná determinanta těchto výsledků socioekonomické a sociokulturní charakteris-tiky rodinného zázemí žáků. Stručně je charakterizována teorie B. Bern-steina o vztahu jazyka, vzdělání a sociální třídy, kterou autor tohoto příspěvku aplikuje pro objasnění příčin nízké úrovně čtenářské gramotnosti českých žáků. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 97-105

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, Bernsteinova teorie, evaluace PISA, nerovnosti ve vzdělávání, kompenzace jazykového zaostávání

Sociolinguistic Factor in Explaining Reading Literacy. The paper summarizes the reading literacy achievement of pupils in the PISA project. The average scores of the Czech, Slovak and Finnish pupils are compared. In the Czech pupil sample, the effect of socio-economic and socio-cultural characteristics of pupils´ home has been proved to be a significant factor. An overview of B. Bernstein’s theory on the relationship of language, education and social class is presented, and has been applied by the author to explain the reasons of low reading literacy of Czech pupils. PEDAGOGIKA SK 2010, Vol. 1. (No. 2: 97-105)

Key words: reading literacy, theory of B. Bernstein, PISA project, inequality in education, compensation of language deficit

Jan Průcha

Stiahnuť celý článok v PDF