Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Sokolová, Lenka, Lemešová, Miroslava, Harvanová, Silvia: Čo sa deje v školskej triede? Dva pohľady na nevhodné správanie detí v škole


Anotácia: riadenie školskej triedy, zvládanie disciplíny a nevhodného správania patria k dôležitým učiteľským zručnostiam. Na druhej strane sú náročné školské situácie častým zdrojom stresu a pracovnej nespokojnosti učiteľov a učiteliek, a to najmä v období tranzitu do praxe a v prvých rokoch vyučovania. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť: a) ako študenti učiteľstva a učitelia v praxi (N = 629) vnímajú nevhodné správanie (46 rôznych typov správania) s ohľadom na mieru prežívaného stresu; b) analyzovať videozáznamy vyučovacích hodín z bežných základných škôl na Slovensku (9 vyučovacích hodín z 2 škôl) s dôrazom na výskyt nevhodného správania. Vo vnímaní nevhodného správania sme zistili významné rozdiely naprieč kariérovým cyklom, približne 33 % prejavov správania (15 prejavov zo 46) sme identifikovali v rámci sledovaných vyučovacích hodín. Z výsledkov vyplývajú námety pre ďalší výskum aj pre prípravu budúcich učiteľov a učiteliek.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 1: 47-64

Kľúčové slová: školská trieda, nevhodné správanie, učitelia, študenti učiteľstva, analýza videozáznamu.

“What happens in the classroom? Two perceptions of pupils‘ misbehaviour at school. Classroom management and the dealing with discipline and misbehaviour are important teacher’s skills. On the other hand, challenging situations in the classroom are frequent source of teachers‘ stress and professional dissatisfaction, especially at the transition into practice and during the first years of teaching. The aim of this study is a) to analyse student teachers‘ and teachers‘ (N = 629) perceptions of 46 types of classroom behaviour as a source of teacher’s stress, and b) to analyse video records of lessons from common elementary schools in Slovakia (9 lessons recorded in 2 schools) to identify the occurrence of misbehaviour. The analyses revealed that there are significant differences in the perception of misbehaviour across career cycle and that about 33% of the types of misbehaviour (15 types out of 46) can be identified within the recorded lessons. Based on the results, further research objectives and the suggestions for teacher training are discussed.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 1: 47-64)

Key words: classroom, misbehaviour, teachers, student teachers, video record analysis.

Stiahnuť celý článok v PDF